Szkolenie online: Rewolucja w fakturowaniu: KSeF

Miejsce szkolenia:Kontakt z nami: ece@eceszkolenia; 12 66-15-335 (336)

KSEF

Faktura stanowi fundamentalny dokument rozliczeniowy w obrocie gospodarczym. Od 1 lipca 2024 r. czeka nas w tym obszarze rewolucja największa od 2014 r., o ile nie w ogóle. Wynika ona z wprowadzenia powszechnego obowiązku e-fakturowania przy wykorzystaniu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Zmiana dotknie zatem bezpośrednio oraz pośrednio wszystkich podatników VAT w kraju. Wpłynie ona na liczne procesy wewnętrzne firmach, jak również na przemodelowanie relacji na linii biura rachunkowe – klienci.

Zasadniczo wdrożenie KSeF w firmie powinno przebiegać według pewnego klucza: planowanie i alokowanie czynności do poszczególnych działów, projektowanie, wdrażanie rozwiązania. Fundamentalne znaczenie ma planowanie oraz jego bieżące korekty, ponieważ to tam wyznacza się model docelowy funkcjonowania całego procesu fakturowania w firmie. Aby jednak przygotować dobry plan, dokonywać odpowiednich korekt w trakcie wdrażania, należy poznać warstwę prawną zmian: nasze obowiązki oraz prawa związane z fakturowaniem.

W ramach niniejszego szkolenia skoncentrujemy się właśnie na zmianach prawnych w obszarze fakturowania. Omówimy m.in. szeroko obowiązek wystawiania faktur w KSeF, zakres danych na fakturach, zasad przeliczania faktur walutowych, wystawiania faktur zaliczkowych, wystawiania faktur korygujących, ewentualnych awarii KSeF, archiwizowania dokumentów. Dotkniemy również fundamentalnego zagadnienia niezbędnego przy planowaniu: upoważnień oraz ich zakresu dla poszczególnych pracowników.

 

Korzyści:

Check Mark on Messenger 1.0 zebrane w trakcie jednego szkolenia kluczowe zagadnienia dot. faktur i fakturowania po wprowadzeniu KSeF

Check Mark on Messenger 1.0 przygotowanie do najważniejszych zmian

Check Mark on Messenger 1.0 przejrzyste i proste omówienie nadchodzących zmian

Check Mark on Messenger 1.0 analiza problemów przez pryzmat całości zagadnienia

Check Mark on Messenger 1.0 praktyczne przykłady i wskazówki

Check Mark on Messenger 1.0 zrozumiały język

Check Mark on Messenger 1.0 interaktywna formuła

Dla kogo:

Check Mark on Messenger 1.0 dyrektorzy finansowi

Check Mark on Messenger 1.0 główne księgowe

Check Mark on Messenger 1.0 pracownicy działów księgowo-finansowych przedsiębiorstw

Check Mark on Messenger 1.0 pracownicy biur rachunkowych

Check Mark on Messenger 1.0 inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

Prowadzący: Wojciech Safian - Założyciel i właściciel CURIA REGIS Doradztwo podatkowe, doradca podatkowy (nr wpisu 12 914). Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednej z największych kancelarii doradztwa podatkowego w Polsce, gdzie - jako wicedyrektor poznańskiego biura - odpowiadał za nadzór nad realizacją zleceń dla stałych Klientów, przeprowadzanie i koordynowanie audytów podatkowych, reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego oraz Polskiego Ładu, m.in. „Składka zdrowotna w biznesie w 2022 roku (ODDK, Gdańsk 2022), w „Biuletynie ISP”, „Doradcy podatkowym” oraz „Przeglądzie Orzecznictwa Podatkowego”. Współautor komentarza do ustawy VAT. Twórca kampanii „PO CO” (www.reorganizacje.pl). Uznany wykładowca, trener, szkoleniowiec.

 

Termin: 18.08.2023, godz. 9:00 – 14:30

Pakiet standard: 399 zł + 23% VAT/os.

Pakiet premium: 449 zł + 23% VAT/os.

Pakiet standard obejmuje: szkolenie online na żywo, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane mailem w dniu szkolenia), imienne zaświadczenie o odbyciu kursu.

Pakiet premium obejmuje: szkolenie online na żywo + dostęp do nagrania na okres 5 dni, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane mailem w dniu szkolenia), imienne zaświadczenie o odbyciu kursu.

Program szkolenia

I. FAKTUROWANIE W CZASACH KSeF.

1. Krajowy System e-Faktur (KSeF) – chmura faktur:

1) krótkie wprowadzenie do KSeF,
2) trzy kluczowe warstwy dotyczące implementowania KSeF w firmie – krótka charakterystyka:
a) warstwa prawna,
b) warstwa zarządzenia procesem,
c) warstwa wdrożenia.

2. Faktura jako dokument sprzedaży – zagadnienia wprowadzające:

1) transakcje objęte obowiązkiem fakturowania,
2) sprzedaż B2C, a faktura – kiedy paragon, a kiedy faktura,
3) faktura jako dokument ustrukturyzowany,
4) integralność i autentyczność faktur w dobie KSeF.

3. Obowiązek wystawiania faktur w KSeF oraz ich doręczania:

1) terminy wystawiania faktur,
2) transakcje objęte obowiązkiem dokumentowania przy wykorzystaniu KSeF,
3) przepisy przejściowe,
4) data wystawienia oraz data otrzymania faktury,
5) transakcje wyłączone spod tego obowiązku,
6) data wystawienia i data otrzymania faktury wystawionej poza KSeF,
7) kto będzie mógł nadal wystawiać faktury papierowe i elektroniczne?
8) jak wystawić fakturę w KSeF i doręczyć ją nabywcy?
9) jak wystawić i doręczyć w KSeF fakturę dokumentującą WDT, eksport towarów, „eksport usług”?
10) jak wystawić i doręczyć w KSeF fakturę dotyczącą sprzedaży krajowej podmiotowi zagranicznemu?
11) jak wystawić i doręczyć w KSeF fakturę podatnikowi VAT zwolnionemu?
12) jak wystawić i doręczyć w KSeF fakturę imienną?
13) czy w dobie KSeF faktura może zaginąć?
14) zaginięcie faktury dokumentującej WDT/eksport towarów.

4. Faktury do paragonów:

1) faktury uproszczone w dobie KSeF,
2) faktury wystawiane do paragonów – kiedy można je wystawić?
3) termin na zgłoszenie żądania przez klienta,
4) żądanie zgłoszone po terminie a obowiązki sprzedawcy,
5) zakres danych na fakturze dokumentującej sprzedaż paragonową.

5. Zarządzanie upoważnieniami w firmie/biurze rachunkowym:

1) rodzaje i wzory upoważnień upoważnień do korzystania w KSeF,
2) upoważnienia, a samofakturowanie,
3) modelowa struktura zarządzania upoważnieniami,
4) zakres każdego z upoważnień: jakie czynności może realizować biuro oraz poszczególni pracownicy?
5) zarządzanie upoważnieniami, a obowiązki wynikające z umów o pracę,
6) czynności wykonywane w ramach upoważnień a KKS/KK.

6. Awaria KSeF – jak wystawiać faktury?

1) wzory komunikatów,
2) co jeżeli awaria jest na tyle „głęboka”, że nie ma możliwości umieszczania komunikatów?
3) sposób wystawiania faktur w okresie awarii w oparciu o komunikaty,
4) co to jest kod dostępu?
5) zakończenie awarii – jakie czynności powinien przeprowadzić podatnik?
6) awaria w terminie 7 dni od usunięcia poprzedniej awarii i obowiązki podatnika,
7) co jest datą wystawienia faktury w przypadku awarii?
8) co jest datą otrzymania faktury w przypadku awarii?
9) awaria totalna – brak możliwości umieszczania komunikatów w KSeF – co robić?
10) wystawianie faktur w czasie awarii totalnej,
11) obowiązki podatnika po usunięciu awarii,
12) dostęp do faktur w okresie awarii,
13) zaginięcie faktury wystawionej w okresie awarii – jak się zachować?

7. Niedostępność KSeF

1) komunikaty,
2) jak wystawiać faktury w okresie niedostępności?
3) co należy zrobić po upływie okresu niedostępności?
4) co jeżeli po usunięciu niedostępności KSeF wystąpi awaria?
5) dostęp do faktur w okresie niedostępności KSeF,
6) zaginięcie faktury wystawionej w okresie niedostępności KSeF – jak się zachować?

8. Sankcje związane z uchybieniem obowiązkom KSeF:

1) uchybienie obowiązkowi wystawienia faktury w KSeF,
2) wystawienie faktury niezgodnej z wzorem,
3) nieprzesłanie do KSeF faktury po usunięciu awarii lub po upływie okresu niedostępności,
4) forma nakładania sankcji,
5) jak organy będą identyfikowały uchybienia?
6) sankcje z ustawy VAT oraz ich wpływ na KKS.

9. Faktury papierowe i elektroniczne:

1) kto nadal będzie mógł wystawiać faktury papierowe?
2) kto nadal będzie mógł wystawiać faktury elektroniczne?
3) transakcje objęte możliwością fakturowania „papierowe” oraz elektronicznego,
4) zastawy wystawiania i doręczania faktur papierowych po wprowadzeniu KSeF,
5) zasady wystawiania i doręczania faktur elektronicznych po wprowadzeniu KSeF.

II. FAKTURY KORYGUJĄCE PO WPROWADZENIU KSeF:

1. Faktury korygujące in minus:

1) wystawianie faktur korygujących w formie ustrukturyzowanej,
2) zakres danych na fakturze korygującej,
3) dokumentowanie obniżenia przez sprzedawcę,
4) moment dokonania korekty przez sprzedawcę,
5) moment dokonania obniżenia podatku naliczonego przez nabywcę,
6) co z korektami WDT/eksportu towarów przez sprzedawcę?
7) co z korektami WNT oraz importu?
8) wystawianie faktur korygujących w okresie awarii KSeF

2. Faktury korygujące in plus:

1) wystawianie faktur korygujących w formie ustrukturyzowanej,
2) zakres danych na fakturze korygującej,
3) dokumentowanie podwyższenia podstawy przez sprzedawcę,
4) moment dokonania korekty przez sprzedawcę,
5) moment dokonania podwyższenia podatku naliczonego przez nabywcę,
6) co z korektami WDT/eksportu towarów przez sprzedawcę?
7) co z korektami WNT?
8) co z korektami importu?
9) wystawianie faktur korygujących w okresie awarii KSeF.

III. FAKTURY ZALICZKOWE PO WPROWADZENIU KSEF.

1. Kiedy mamy obowiązek wystawienia FV zaliczkowej?
2. Obowiązek podatkowy w przypadku faktur zaliczkowych.
3. Zaliczka a WDT.
4. Zaliczka a eksport.
5. Faktura „eksportowa”.
6. Kilka zaliczek do jednej transakcji – jak fakturować?
7. Otrzymanie zaliczki na poczet transakcji wykonanej w tym samym miesiącu.
8. Zakres danych na fakturze zaliczkowej, w tym nr nadany przez KSeF.

IV. FAKTURY WALUTOWE PO WPROWADZENIU KSeF:

1. Nowe zasady przeliczania faktur walutowych.
2. Jak przeliczać faktury korygujące walutowe in minus?
3. Jak przeliczać faktury korygujące walutowe in plus?

V. SZCZEGÓLNE WYMOGI DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI ZA FAKTURY.

1. Nowy zakres danych w poleceniach przelewów,
2. Kogo obejmuje nowy obowiązek?
3. Weryfikacja statusu sprzedawcy,
4. Wyłączenia spod obowiązku.

VI. ZAGADNIENIA DODATKOWE.

1. Likwidacja not korygujących.
2. Archiwizowanie faktur:
a) okres archiwizowania faktur,
b) archiwizacja a przedawnienie zobowiązań,
c) archiwizacja a ustawa o rachunkowości.
3. Nowe terminy zwrotu VAT.
4. Nowe zasady doręczenia pism dot. zwrotów VAT.
5. Fakturowanie dotyczące nowych środków transportu.

VII. DUŻE ZMIANY DOTYCZĄCE FAKTUR VAT RR

1. Ogólny rys dotyczący faktur VAT RR.
2. Zakres danych na fakturach VAT RR.
3. Co z oświadczeniami dostawców?
4. Faktury VAT RR forma papierowa.
5. Faktury VAT RR forma elektroniczna.
6. Faktury VAT-RR a KSeF:
   a) zakres danych,
   b) składanie oświadczeń,
   c) awarie i niedostępność KSeF a faktury VAT RR.
7. Faktury VAT RR w PLN.
8. Faktury VAT RR w walucie obcej.
9. Zaokrąglanie faktur walutowych.
10. Kurs waluty przy korektach faktur VAT RR.
11. Faktury VAT RR a utrata prawa do zwolnienia z VAT.
12. Terminy wystawiania.
13. Terminy wystawiania w przypadku umów kontraktacji.
14. Faktury VAT RR in minus.
15. Zakres danych na fakturze VAT RR korekcie.
16. Zakres danych na dokumencie potwierdzającym zapłatę.
17. Archiwizacja faktur VAT RR w KSeF

Pobierz program szkolenia: 18.08 Rewolucja w fakturowaniu KSEF program.pdf

Szczegóły organizacyjne

Termin: 18.08.2023, godz. 9:00 – 14:30

Pakiet standard: 399 zł + 23% VAT/os.

Pakiet premium: 449 zł + 23% VAT/os.

Pakiet standard obejmuje: szkolenie online na żywo, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane mailem w dniu szkolenia), imienne zaświadczenie o odbyciu kursu.

Pakiet premium obejmuje: szkolenie online na żywo + dostęp do nagrania na okres 5 dni, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane mailem w dniu szkolenia), imienne zaświadczenie o odbyciu kursu.

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

Aby zagwarantować płynny proces rejestracji i organizacji szkolenia, prosimy o podanie bezpośredniego adresu e-mail oraz numeru telefonu osoby zgłaszanej. Dzięki tym danym będziemy w stanie skutecznie się komunikować i sprawnie przekazywać aktualizacje i istotne informacje dotyczące szkolenia.

Rejestracja zamknięta

Pobierz formularz rejestracji: 18.08 Rewolucja w fakturowaniu KSEF formularz.pdf


Inne szkolenia tego prowadzącego:


Kliknij tutaj żeby zobaczyć więcej szkoleń.

OPINIE UCZESTNIKÓW

Nie odpowiada Ci termin tego szkolenia, zapisz się na listę oczekujących na kolejny termin!

Podaj poprawny e-email

Pola oznaczone gwiazdką* są wymagane

O nas

Nasza firma specjalizuje się w szkoleniach dla różnych podmiotów prawa. Oprócz zagadnień związanych z podatkiem VAT przeprowadzamy szkolenia także z zakresu PDOP, rachunkowości, środków trwałych, PDOF, prawa pracy, a także dla działów kadrowo-płacowych. Jesteśmy elastyczni, reagujemy na potrzeby Klienta, proponując mu możliwie najlepsze rozwiązania. Współpracujemy z zespołem ekspertów w swoich dziedzinach; ich wiedza i doświadczenie to sukces naszych Klientów.

Dane kontaktowe

ul. Pachońskiego 9, 31-223 Kraków NIP: 945-20-17-156
tel. (12) 66-15-335
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adresy do naszych mediów społecznościowych:

Facebook

Linkedin

Youtube