Bilans 2023. Podatek CIT za 2023.

Miejsce szkolenia:

Hotel Mercure Gdańsk Stare Miasto****
ul. Jana Heweliusza 22, Gdańsk
Kontakt z nami: tel.: (12) 66-15-335, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

baner do maila W. Bajer bilans

  • BILANS 2023

Zmiany oraz przygotowanie do zamknięcia roku i sporządzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowych w aspekcie rachunkowym i podatkowym

  • PODATEK CIT za 2023

ustalenie podstawy opodatkowania oraz dochodu/przychodu wolnego od podatku

Wykładowca: wieloletni, doświadczony pracownik w spółdzielni mieszkaniowej, lustrator, posiadający uprawnienia w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, uczestnik przy badaniu sprawozdań finansowych SM, powoływana na biegłego sądowego w sprawach spółdzielczości mieszkaniowej – Pani Wiesława Bajer

Miejsce szkolenia: Hotel Mercure Gdańsk Stare Miasto, ul. Jana Heweliusza 22


Terminy dwudniowego szkolenia:
dzień I – 18.12.23 godz. 10.00 – 15.00
dzień II – 19.12.23 godz. 10.00 – 15.00

Cena: 1.099 zł + podatek VAT 23% VAT (za dwa dni szkoleniowe). Przy zgłoszeniu min. 3 osób 5% rabat

✴️ Uwaga! Istnieje możliwość zarezerwowania noclegu ze śniadaniem w hotelu, w którym odbywać się będzie szkolenie.  W tej sprawie bardzo prosimy o kontakt z biurem.

Szczegółowy program wkrótce

Program szkolenia

1. Ustawa o rachunkowości najważniejsze aspekty w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzenia sprawozdania finansowego.
2. Zmiany dla Spółdzielni Mieszkaniowych w ustawie o rachunkowości.
3. Polityka rachunkowości – obowiązki wynikające z ustawy o rachunkowości.
4. Odpowiedzialność kierownika jednostki w zakresie sporządzenia sprawozdania finansowego, zasady wyceny aktywów i pasywów, terminy sporządzenia SF.
5. Sprawozdanie finansowe spółdzielni mieszkaniowej za 2023 r. – przygotowanie do jego sporządzenia.
5.1. Otwarcie i zamknięcie ksiąg rachunkowych 2023 roku.
5.2. Terminy określone w ustawie o rachunkowości obowiązujące dla sprawozdania finansowego za 2023 r. - Harmonogram prac związanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego (SF) za 2023 rok.
6. E-sprawozdanie finansowe spółdzielni mieszkaniowych – podpisywanie.
6.1. e-Sprawozdanie finansowe – wersja obowiązująca - daty, podpisy, forma,
- porównywalność danych,
- informacja dodatkowa (najważniejsze elementy i zmiany w 2023 roku)
- nota podatkowa – przykłady włączeń i wyłączenia oraz ich podstawy prawne wg ustawy CIT w nocie podatkowej.
6.2. Weryfikacja „testowe” złożenie sprawozdania finansowego oraz ustalenie na pod-stawie testu czy e-sprawozdanie finansowe zostałoby przyjęte w repozytorium KRS.
6.3. Wizualizacja sprawozdania finansowego.
6.4. Podpisywanie e-sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności.
7. Sprawozdanie finansowe - specyfika działalności SM w sprawozdaniu finansowym
a) Elementy sprawozdania finansowego wg ustawy o rachunkowości
b) Wynik z eksploatacji i utrzymania nieruchomości - Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w zakresie prezentacji wyniku (GZM)
c) Wynik z działalności gospodarczej.
8. Korekta błędów po sporządzeniu sprawozdania finansowego.
9. Korekty sporządzonego sprawozdania finansowego.
10. Badanie, zatwierdzanie i udostępnianie - podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2023 rok.
11. Aktywa bilansu
11.1. WNiP i Środki trwałe
a) WNiP i prezentacja w SF
b) Środki trwałe w ewidencji ksiąg rachunkowych i prezentacja w SF
- uzgodnienie środków trwałych finansowanych funduszami: wkładów mieszkaniowych, budowlanych i funduszem zasobów mieszkaniowych
- podział środków na finansowane funduszami i inne
- wyodrębnienie własności lokali – ewidencja w księgach rachunkowych.
11.2. Grunty
a) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele miesz-kaniowe w prawo własności tych gruntów – ewidencja w księgach rachunkowych
b) opłata przekształceniowa w ujęciu rachunkowym i podatkowym
c) korekta wartości gruntów w związku z wyrokiem TSUE i interpretacją ogólną MF.
11.3. Zapasy
a) materiały
- ujęcie nieodpłatnie otrzymanych materiałów
b) zaliczki na dostawy i usługi – ujęcie rachunkowe i podatkowe.
11.4. Należności spółdzielni mieszkaniowej w bilansie - krótkoterminowe
a) z tytułu dostaw i usług, w tym osób uprawnionych
b) z tytułu podatków i opłat
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej
e) odpisy aktualizujące należności.
11.5. Inwestycje krótkoterminowe.
11.6. Rozliczenia międzyokresowe – prezentacja w bilansie, w tym wynik z eksploatacji i utrzymania nieruchomości (niedobór), saldo ujemne funduszu remontowego.
11.7. Należne wpłaty na fundusz podstawowy.
12. Pasywa bilansu.
12.1. Fundusze Spółdzielni, w tym: finansujące środki trwałe: prezentacja w bilansie
a) Fundusz udziałowy – ewidencja udziałów, udziały byłych członków - zwrot, udziały przedawnione
b) Fundusz wkładów mieszkaniowych i budowlanych ewidencja i prezentacja w SF
c) Rozliczenie wkładów mieszkaniowych za lokale przekazane do dyspozycji spółdzielni
d) Fundusz zasobowy – ewidencja i prezentacja w SF.
12.2. Zobowiązania w księgach rachunkowych i prezentacja w SF Spółdzielni
a) Zobowiązania w księgach rachunkowych i prezentacja w SF
b) długoterminowe: kredyty, opłata przekształceniowa
c) krótkoterminowe: z tytułu dostaw i usług, podatki i opłaty, opłata przekształceniowa, inne zobowiązania.
12.3. Fundusze specjalne w Spółdzielni
a) Fundusz remontowy – tworzony na podstawie uosm
- podstawa prawna i zasady tworzenia
- podstawa wydatkowania Funduszu Remontowego
- ewidencja w księgach rachunkowych i prezentacja w SF
b) Inne fundusz specjalne – tworzone na podstawie statutu – podstawa prawna, zasady tworzenia i wydatkowania
c) ZFŚS.
12.4. Rozliczenia międzyokresowe, w tym wynik dodatni z eksploatacji i utrzymania nie-ruchomości.
13. Rachunek Zysków i Strat – wariant porównawczy.
13.1. Przychody
- z eksploatacji i utrzymania nieruchomości (spółdzielcze prawa do lokali i odrębna własność)
- najem lokali (mieszkalnych i użytkowych)
- pozostałe przychody operacyjne
- przychody finansowe.
13.2. Koszty
- z eksploatacji i utrzymania nieruchomości (spółdzielcze prawa do lokali i odrębna własność)
- najem lokali (mieszkalnych i użytkowych)
- koszt mienia spółdzielni, w tym mienia przeznaczonego do wspólnego korzystania
- pozostałe koszty operacyjne
- koszty finansowe
- Wynagrodzenia za pracę w 2023 r. w ujęciu bilansowym i podatkowym
- Krajowe podróże służbowe w ujęciu bilansowym i podatkowym
- Faktura za wydatki na spotkanie integracyjne dla pracowników
- Skutki zaniechania budowy środka trwałego w ujęciu bilansowym i podatkowym.
13.3. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki.
13.4. Wynik brutto i netto.
a) Wynik z eksploatacji i utrzymania nieruchomości – ustalenie i prezentacja w RZiS
b) Wynik z działalności gospodarczej.
14. Ustalenie wyniku z działalności Spółdzielni, w tym:
14.1. eksploatacja i utrzymanie nieruchomości (m.in.: mieszkaniowych, garażowych) i prezentacja w SF specyfiki działalności Spółdzielni – przeksięgowanie.
14.2. Tytuły prawne do lokali (spółdzielcze, odrębna własność, najem) w świetle ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz w świetle podatku CIT.
14.3. Działalność gospodarcza Spółdzielni Mieszkaniowych inna niż GZM.
14.4. Wynik lokale użytkowe spółdzielcze prawa, odrębna własność i najem ustalenie i prezentacja w prawie rachunkowym i podatkowym.
14.5. Wynik w świetle ustawy o rachunkowości, uosm i podatkowy.
14.6. Centralne ogrzewanie – ewidencja w księgach rachunkowych na 31 grudnia, wynik rachunkowy, ujęcie podatkowe (CIT) w roku sprawozdawczym i następnym.
14.7. Zasady rozliczenia wyniku z eksploatacji i utrzymania nieruchomości w roku następnym w świetle art. 6 uom.
15. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
16. Informacja dodatkowa – zakres informacji.
17. Sprawozdanie z działalności spółdzielni.
17.1. Sprawozdanie z działalności – zakres informacji i termin sporządzenia.
17.2. Podpisanie i udostępnianie sprawozdania z działalności - przekazanie do KRS.
18. Uchwały Walnego Zgromadzenia:
a) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
b) Podział nadwyżki bilansowej
c) Brak uchwały o zatwierdzeniu Sprawozdania finansowego i podziale nadwyżki a prze-księgowanie nadwyżki, dochodów z nieruchomości wspólnej – terminy.
19. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT).
19.1. Stawka podstawowa i stawka preferencyjna.
19.2. Mały podatnik definicja.
19.3. Limit dla małych podatników PIT i CIT w 2023 r.
19.4. Skutki przekroczenia limitu.
20. Zmiany dla Spółdzielni Mieszkaniowych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, w tym m.in.
20.1. w zakresie prowadzenia ksiąg przy użyciu programów komputerowych oraz przesyłania do urzędu skarbowego.
20.2. kasa w Spółdzielni Mieszkaniowej.
20.3. limity transakcji gotówkowych z przedsiębiorcami – skutki w PDOP.
21. Interpretacje indywidualne, zmiany interpretacji przez Szefa KAS dotyczące gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz utrwalona praktyka interpretacyjna organów Krajowej Administracji Skarbowej.
22. CRBR - obowiązki spółdzielni - zgłoszenia zmian.
23. Odpisy aktualizujące należności.
23.1. Odpisy aktualizujące należności w świetle ustawy o rachunkowości.
23.2. Odpisy aktualizujące wartość należności w kosztach podatkowych.
23.3. Moment zaliczenia odpisu do kosztów uzyskania przychodów.
23.4. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne.
23.5. Terminy przedawnienia roszczeń określone w prawie cywilnym.
23.6. Podatkowe skutki umorzenia i przedawnienia wierzytelności oraz uznania jej za nie-ściągalną.
23.7. Skutki podatkowe umorzenia długu.
24. Kredyty, dotacje i dofinansowania spółdzielni mieszkaniowej w rachunku bilansowym i podatkowym:
24.1. Dotacja ze środków UE na remont i modernizację budynków mieszkalnych w ujęciu rachunkowym i podatkowych oraz ewidencja w księgach rachunkowych.
24.2. Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na cele mieszkaniowe.
24.3. Umorzenie pożyczki z WFOŚiGW.
25. Świadectwa efektywności energetycznej (białe certyfikaty) w świetle interpretacji podat-kowych a wyrok NSA – jak stosować?
25.1. Interpretacje podatkowe – opodatkowanie dochodów z tzw. białych certyfikatów w świetle art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o pdop.
26. Ulga za złe długi w zaliczkach i w rozliczeniu rocznym podatku dochodowego; zasady ogólne i preferencje w stanie epidemii.
26.1. Obowiązki Spółdzielni w zakresie ulgi za złe długi.
26.2. Korekty u dłużnika – obowiązek.
26.3. Korekty u wierzyciela – prawo a nie obowiązek.
26.4. Ulga za złe długi w zeznaniu rocznym CIT.
27. Fundusz remontowy w Spółdzielni Mieszkaniowej.
27.1. Ewidencja i prezentacja w sprawozdaniu finansowym oraz ewidencja na kontach zespołu „6”.
27.2. Plan funduszu remontowego z uwzględnieniem nadwyżki a brak uchwały o podziale nadwyżki bilansowej.
27.3. Naliczenie funduszu remontowego w ciężar kosztów od lokali mieszkalnych art. 6 uosm.
27.4. Naliczenie funduszu remontowego od lokali użytkowych.
27.5. Wydatki w ramach funduszu remontowego – remont, ulepszenie termomodernizacja.
28. Amortyzacja środków trwałych w spółdzielni mieszkaniowej rachunkowa i podatkowa.
28.1. Amortyzacja środków trwałych związanych z gospodarką zasobami mieszkaniowymi w ujęciu rachunkowym i podatkowym.

29. Odszkodowania za szkody w środkach trwałych:
- w ujęciu rachunkowym
- podatkowym (art. 17 ust. 1 pkt 54a).
30. Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej i mienia spółdzielni art. 5 ust.1 i 2 uosm – ustalanie, ewidencja i rozliczanie.
31. Pustostany - Ewidencja i rozliczanie kosztów.
32. Podatek dochodowy od przychodów z budynków art. 24b ustawy CIT – wyrok NSA, WSA i Interpretacja. Zmiany w zakresie zwrotu.
32.1. Samodzielny lokal a podatek od przychodów z budynków.
32.2. Wartość budynku do ustalenia podatku od przychodów z budynków.
32.3. Ustalenie przychodu z budynków, które są w części wynajmowane.
32.4. Obiekty zakwalifikowane jako lokale własne oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego czy podlegają tzw. podatkowi od przychodów z budynków?
32.5. Budynki wynajmowane na godziny/dni oraz używane częściowo przez najemców i pracowników.
32.6. Ewidencja księgowa podatku od przychodów z budynków u podatnika CIT.
33. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Pobierz program szkolenia: Bilans p. Bajer GD.pdf

Szczegóły organizacyjne

Miejsce szkolenia: Hotel Mercure Gdańsk Stare Miasto, ul. Jana Heweliusza 22

Terminy dwudniowego szkolenia:
dzień I – 18.12.23 godz. 10.00 – 15.00
dzień II – 19.12.23 godz. 10.00 – 15.00

Cena: 1.099 zł + podatek VAT 23% VAT (za dwa dni szkoleniowe). Przy zgłoszeniu min. 3 osób 5% rabat

✴️ Uwaga! Istnieje możliwość zarezerwowania noclegu ze śniadaniem w hotelu, w którym odbywać się będzie szkolenie.  

W tej sprawie bardzo prosimy o kontakt z biurem.

 Cena szkolenia obejmuje

   ✓ materiały szkoleniowe,
   ✓ imienne zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu,
   ✓ 2-daniowy lunch,
   ✓ przerwy kawowe

☛ Forma płatności:

  • przelew po szkoleniu po otrzymaniu faktury (7-dniowy termin
    zapłaty).

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

Aby zagwarantować płynny proces rejestracji i organizacji szkolenia, prosimy o podanie bezpośredniego adresu e-mail oraz numeru telefonu osoby zgłaszanej. Dzięki tym danym będziemy w stanie skutecznie się komunikować i sprawnie przekazywać aktualizacje i istotne informacje dotyczące szkolenia.

Rejestracja zamknięta

Pobierz formularz rejestracji: formularz.pdf


Inne szkolenia tego prowadzącego:


Kliknij tutaj żeby zobaczyć więcej szkoleń.

OPINIE UCZESTNIKÓW

Nie odpowiada Ci termin tego szkolenia, zapisz się na listę oczekujących na kolejny termin!

Podaj poprawny e-email

Pola oznaczone gwiazdką* są wymagane

O nas

Nasza firma specjalizuje się w szkoleniach dla różnych podmiotów prawa. Oprócz zagadnień związanych z podatkiem VAT przeprowadzamy szkolenia także z zakresu PDOP, rachunkowości, środków trwałych, PDOF, prawa pracy, a także dla działów kadrowo-płacowych. Jesteśmy elastyczni, reagujemy na potrzeby Klienta, proponując mu możliwie najlepsze rozwiązania. Współpracujemy z zespołem ekspertów w swoich dziedzinach; ich wiedza i doświadczenie to sukces naszych Klientów.

Dane kontaktowe

ul. Pachońskiego 9, 31-223 Kraków NIP: 945-20-17-156
tel. (12) 66-15-335
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adresy do naszych mediów społecznościowych:

Facebook

Linkedin

Youtube