Szkolenie online: KSeF - KRAJOWY SYSTEM e-FAKTUR – obecnie oraz od lipca 2024 roku

Miejsce szkolenia:Kontakt z nami: ece@eceszkolenia; (12) 66-15-335 (336)

ksEF 08.08

KSeF czyli Krajowy System e-Faktur to centralna, nadzorowana przez Krajową Administrację Skarbową baza faktur elektronicznych. To teleinformatyczna forma gromadzenia, przechowywania, przesyłania oraz analizy i kontroli tzw. faktur ustrukturyzowanych.

W obliczu obowiązku stosowania nowego systemu fakturowania od 1 lipca 2024 r., podatnicy powinni możliwie szybko zapoznać się z nowymi regulacjami. Z punktu widzenia nowych rozwiązań kluczowe jest właściwe i odpowiednio wczesne zaplanowanie procesu wdrożeniowego.

Szkolenie skierowane jest do: specjalistów ds. podatków, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, księgowych, osób zajmujących się finansami w przedsiębiorstwach, osób odpowiedzialnych za wystawianie, odbiór czy księgowanie faktur.

Prowadzący: Michał Krawczyk – ekspert podatkowy, Senior Associate w Kancelarii Staniek&Partners. W branży podatkowej od 1999 r. W latach 1999 - 2014 pracownik organów podatkowych, w tym 4 lata pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu w dziale podatku VAT oraz 11 lat pracy w kontroli podatkowej. W latach 2008 - 2014 współtworzył i prowadził szkolenia w ośrodkach szkoleniowych Ministerstwa Finansów oraz w ramach Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Od roku 2014 współpracuje z kancelariami podatkowymi oraz prowadzi własną działalność gospodarczą. Autor i współautor publikacji podatkowych.

Termin: 08.08.2023, godz. 9:00 – 14:00

Koszt uczestnictwa: 399 zł + 23% VAT/os.

Cena obejmuje:

✓ szkolenie online na żywo
✓ autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane mailem w dniu szkolenia)
✓ imienne zaświadczenie uczestnictwa.

Program szkolenia

I. Krajowy System e-Faktur – podstawowe pojęcia:

1. Definicja faktury ustrukturyzowanej.
a) Rodzaje faktur wg Dyrektywy 2006/112/WE,
b) rodzaje faktur wg polskiej ustawy o VAT - faktura papierowa, elektroniczna oraz faktura ustrukturyzowana jako nowy rodzaj faktury,
b) Faktura ustrukturyzowana – definicja istotna w kontekście wystawienia i formy przekazania nabywcy.
2. Krajowy System e-Faktur:
a) czynności wykonywane przy użyciu KSeF:
- operacje możliwe do wykonania w KSeF przez użytkowników,
- komunikaty przekazywane KSeF,
- przechowywanie dokumentów przez KSeF,
b) korzystanie z funkcji KSeF – narzędzia autoryzacyjne:
- korzystanie z KSeF przez podatników VAT będących osobami fizycznymi,
- korzystanie z KSeF przez podatników VAT innych niż osoby fizyczne,
- metody autoryzowania operacji w KSeF,
c) nadawanie uprawnień w KSeF:
- sposób nadawania uprawnień,
- rodzaje nadawanych uprawnień,
- nadawanie uprawnień osobom fizycznym a nadawanie uprawnień innym podmiotom – istotne różnice.
d) korzystanie z KSeF przez podmioty nie będące polskimi podatnikami VAT,
e) funkcja kontrolna KSeF – jakie aspekty faktur będą kontrolowane?,

II. Okres dobrowolnego korzystania z KSeF:

1. Wystawianie i otrzymywanie faktur w KSeF
a) proces wystawiania faktur w KSeF:
- przygotowanie danych faktury i forma w jakiej ma być wysłana do KSeF,
- sposób przesłania faktury do KSeF,
- sposób autoryzacji wysyłki faktur do KSeF,
- weryfikacja prawidłowości faktury przez KSeF w momencie jej wystawienia,
- informacja zwrotna z KSeF (UPO lub odrzucenie faktury),
b) prawna data wystawienia faktury w KSeF – urealnienie daty wystawienia faktury,
c) data wystawienia faktury w KSeF a data powstania obowiązku podatkowego,
d) data wystawienia faktury w KSeF a kurs waluty,
f) data otrzymania w KSeF faktury ustrukturyzowanej przez nabywcę:
- data otrzymania faktury ustrukturyzowanej w KSeF,
- data otrzymania faktury ustrukturyzowanej poza KSeF,
- metody przekazania faktury ustrukturyzowanej poza KSeF,
g) akceptacja nabywcy na otrzymanie faktury w KSeF a możliwość jej wystawiania w KSeF,
h) możliwość przekazania danych faktury nabywcy zagranicznemu bez ingerencji systemowej (tzw. anonimowy dostęp i jego praktyczne znaczenie),
i) KSeF a duplikat faktury,
j) KSeF a załączniki do faktur ustrukturyzowanych,
k) KSeF a wystawianie dokumentów innych niż faktury,
l) okres awarii lub niedostępności KSeF a możliwość wystawiania faktur w okresie dobrowolności (do końca czerwca 2024 r.),

2. Korygowanie faktur ustrukturyzowanych
a) korygowanie faktur w KSeF:
- korekty faktury ustrukturyzowanej przez sprzedawcę,
- faktura ustrukturyzowana a nota korygująca,
b) korygowanie w KSeF faktur innych niż ustrukturyzowane do końca sierpnia 2023 r.,
c) korygowanie w KSeF faktur innych niż ustrukturyzowane od września 2023 r.,
d) moment dokonania korekty podatku należnego i naliczonego w przypadku korekt w formie ustrukturyzowanej do końca czerwca 2024 r.
e) czy możliwe jest anulowanie faktury wystawionej w KSeF?
3. Numer systemowy nadawany przez KSeF fakturze ustrukturyzowanej:
a) numer systemowy w KSeF a numer faktury w rozumieniu przepisów o VAT,
b) numer systemowy w KSeF a ujęcie faktury JPK_V7 oraz innych księgach podatkowych,
c) struktura numeru systemowego w KSeF – dane faktury zawarte w numerze systemowym KSeF,
d) obowiązkowe elementy wydruku/obrazu faktury ustrukturyzowanej od czerwca 2024 r.
4. Korzyści z dobrowolnego korzystania z KSeF:
a) korekty in minus podatku należnego – brak konieczności posiadania dokumentacji uzgodnieniowej,
b) korekty in minus podatku naliczonego – brak konieczności identyfikacji okresu, w którym warunki zostały uzgodnione i spełnione,
c) przyspieszony zwrot VAT w przypadku dobrowolnego stosowania faktur ustrukturyzowanych,
d) brak konieczności przekazywania faktur w pliku JPK_FA na żądanie organów podatkowych.

III. Okres obowiązkowego korzystania z KSeF od lipca 2024 r.:


1. Wystawianie i otrzymywanie faktur w KSeF
a) generalny obowiązek wystawiania fakt wyłącznie w formie ustrukturyzowanej,
- podatnicy VAT czynni – wcześniejszy obowiązek korzystania w KSeF,
- podatnicy zwolnieni z VAT – późniejszy obowiązek korzystania w KSeF,
- faktury dla kontrahentów zagranicznych – czy trzeba będzie wystawiać w KSeF?
- faktury wystawiane dla konsumentów – czy będzie można wystawiać w KSeF?
b) faktury, które nie muszą być wystawiania w KSeF:
- faktury wystawiane przez podatników zagranicznych zarejestrowanych w Polsce dla potrzeb podatku VAT,
- faktury generowane z kas fiskalnych – w okresie przejściowym,
- paragony fiskalne uznane za faktury uproszczone – w okresie przejściowym,
- faktury wskazane w rozporządzeniu wykonawczym wyłączającym stosowanie KSeF,
- faktury wystawione w okresie awarii KSeF,
- faktury wystawione w okresie niedostępności KSeF (tzw. tryb „offline”),
- faktury wystawiania w ramach OSS i IOSS,
- faktury RR,
c) faktury ustrukturyzowane wystawione w okresie awarii KSeF:
- sposób wystawienia i przekazania nabywcy faktury ustrukturyzowanej wystawionej w okresie awarii,
- specyficzne określenie daty wystawienia faktury w okresie awarii KSeF,
- termin wysłania do KSeF faktur ustrukturyzowanych wystawionych w okresie awarii,
d) faktury ustrukturyzowane wystawione w okresie niedostępności KSeF („offline”):
- sposób utworzenia i przekazania nabywcy faktury ustrukturyzowanej wystawionej w okresie niedostępności KSeF,
- specyficzna data wystawienia faktury ustrukturyzowanej w okresie niedostępności KSeF,
- termin wysłania do KSeF faktur ustrukturyzowanych wystawionych w okresie niedostępności KSeF,
e) sposób przekazania faktury ustrukturyzowanej w okresie obowiązkowego KSeF w zależności od statusu nabywcy,
f) określenie daty otrzymania faktury ustrukturyzowanej:
- otrzymanie faktury ustrukturyzowanej w KSeF,
- otrzymanie faktury ustrukturyzowanej poza KSeF w okresie awarii lub „offline”,
- sposób przekazania faktury ustrukturyzowanej poza KSeF,
g) obowiązkowe elementy wydruku/obrazu faktury ustrukturyzowanej od lipca 2024 r.
h) moment wystawienia faktury w KSeF a kurs waluty – nowe możliwości w zastosowaniu kursu walutowego od lipca 2024 r.,
i) otrzymanie faktury poza KSeF od lipca 2024 r. a możliwość odliczenia VAT.
j) możliwość dobrowolnego wystawiania w KSeF faktur RR.
2. Sankcje za pominięcie KSeF lub niewłaściwe stosowanie KSeF:
a) sankcja za pominięcie obowiązku wystawienia faktury w KSeF,
b) sankcje za wystawienie faktur w niewłaściwej formie w okresie awarii lub niedostępności KSeF,
c) wysokość oraz zasady nakładania sankcji za nie dopełnienie obowiązku wysłanie do KSeF lub nieterminowe wysłanie do KSeF faktur wystawionych w okresie awarii lub niedostępności KSeF,
d) od kiedy będą obowiązywać sankcje za niewłaściwe stosowanie KSeF?
3. Korygowanie faktur ustrukturyzowanych w okresie obowiązkowego wystawiania faktur w KSeF (od lipca 2024 r.)
a) korygowanie faktur ustrukturyzowanych wyłącznie w KSeF,
b) korygowanie faktur wystawionych poza KSeF wyłącznie w KSeF,
c) zniesienie przepisów o notach korygujących,
d) korekty faktur poza KSeF – czy to będzie możliwe?
e) korekty in minus podatku należnego
- faktury korygujące wystawione w KSeF,
- faktury korygujące wystawione poza KSeF,
f) korekty in minus podatku naliczonego:
- faktury korygujące otrzymane w KSeF,
- faktury korygujące otrzymane poza KSeF,
4. Numeru systemowy nadawany fakturze przez KSeF a płatności za fakturę ustrukturyzowaną:
a) numer systemowy faktury w KSeF a przelewy „split payment” (mechanizm podzielonej płatności),
b) numer systemowy faktury w KSeF a „zwykłe” przelewy między podatnikami VAT czynnymi,
5. Pozostałe zmiany związane z KSeF:
a) skrócenie terminu zwrotu VAT;
b) zniesienie obowiązku wystawienia faktury zaliczkowej w niektórych sytuacjach,
c) zmiany w przepisach dotyczących faktur RR.

Pobierz program szkolenia: 08.08 KSeF program.pdf

Szczegóły organizacyjne

Termin: 08.08.2023, godz. 9:00 – 14:00

Koszt uczestnictwa: 399 zł + 23% VAT/os.

Cena obejmuje:

✓ szkolenie online na żywo
✓ autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane mailem w dniu szkolenia)
✓ imienne zaświadczenie uczestnictwa.

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

Aby zagwarantować płynny proces rejestracji i organizacji szkolenia, prosimy o podanie bezpośredniego adresu e-mail oraz numeru telefonu osoby zgłaszanej. Dzięki tym danym będziemy w stanie skutecznie się komunikować i sprawnie przekazywać aktualizacje i istotne informacje dotyczące szkolenia.

Rejestracja zamknięta

Pobierz formularz rejestracji: 08.08 KSeF formularz.pdf


Inne szkolenia tego prowadzącego:

Brak szkoleń

Kliknij tutaj żeby zobaczyć więcej szkoleń.

OPINIE UCZESTNIKÓW

Nie odpowiada Ci termin tego szkolenia, zapisz się na listę oczekujących na kolejny termin!

Podaj poprawny e-email

Pola oznaczone gwiazdką* są wymagane

O nas

Nasza firma specjalizuje się w szkoleniach dla różnych podmiotów prawa. Oprócz zagadnień związanych z podatkiem VAT przeprowadzamy szkolenia także z zakresu PDOP, rachunkowości, środków trwałych, PDOF, prawa pracy, a także dla działów kadrowo-płacowych. Jesteśmy elastyczni, reagujemy na potrzeby Klienta, proponując mu możliwie najlepsze rozwiązania. Współpracujemy z zespołem ekspertów w swoich dziedzinach; ich wiedza i doświadczenie to sukces naszych Klientów.

Dane kontaktowe

ul. Pachońskiego 9, 31-223 Kraków NIP: 945-20-17-156
tel. (12) 66-15-335
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adresy do naszych mediów społecznościowych:

Facebook

Linkedin

Youtube