BILANS 2023. Podatek CIT 2023/2024

Miejsce szkolenia:

Hotel Rzeszów
ul. Piłsudskiego 44, Rzeszów
Kontakt z nami: tel.: (12) 66-15-335, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

baner do maila W. Bajer bilans

  • BILANS 2023

Zmiany oraz przygotowanie do zamknięcia roku i sporządzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowych w aspekcie rachunkowym i podatkowym

  • PODATEK CIT za 2023

ustalenie podstawy opodatkowania oraz dochodu/przychodu wolnego od podatku

Wykładowca: wieloletni, doświadczony pracownik w spółdzielni mieszkaniowej, lustrator, posiadający uprawnienia w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, uczestnik przy badaniu sprawozdań finansowych SM, powoływana na biegłego sądowego w sprawach spółdzielczości mieszkaniowej – Pani Wiesława Bajer

Miejsce szkolenia: Hotel Rzeszów al. J. Piłsudskiego 44, 35-001, Rzeszów

Terminy dwudniowego szkolenia:

dzień I – 29.11.23 godz. 10.00 – 15.00

dzień II – 30.11.23 godz. 10.00 – 15.00

Cena: 1.099 zł + podatek VAT 23% VAT (za dwa dni szkoleniowe)

Uwaga! Przy zgłoszeniu min. 3 osób 5% rabat

Uwaga! Istnieje możliwość zarezerwowania noclegu ze śniadaniem w hotelu, w którym odbywać się będzie szkolenie. W tej sprawie bardzo prosimy o kontakt z biurem.

Program szkolenia

1.       Ustawa o rachunkowości najważniejsze aspekty w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzenia sprawozdania finansowego.

2.       Zmiany dla Spółdzielni Mieszkaniowych w ustawie o rachunkowości.

3.       Polityka rachunkowości – obowiązki wynikające z ustawy o rachunkowości.

4.       Odpowiedzialność kierownika jednostki w zakresie sporządzenia sprawozdania finansowego, zasady wyceny aktywów i pasywów, terminy sporządzenia SF.

5.       Sprawozdanie finansowe spółdzielni mieszkaniowej za 2023 r. – przygotowanie do jego sporządzenia.

5.1.    Otwarcie i zamknięcie ksiąg rachunkowych 2023 roku.

5.2.    Terminy określone w ustawie o rachunkowości obowiązujące dla sprawozdania finansowego za 2023 r. - Harmonogram prac związanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego (SF) za 2023 rok.

6.       E-sprawozdanie finansowe spółdzielni mieszkaniowych – podpisywanie.

6.1.    e-Sprawozdanie finansowe – wersja obowiązująca - daty, podpisy, forma,

- porównywalność danych,

- informacja dodatkowa (najważniejsze elementy i zmiany w 2023 roku)

- nota podatkowa – przykłady włączeń i wyłączenia oraz ich podstawy prawne wg ustawy CIT w nocie podatkowej.

6.2.    Weryfikacja „testowe” złożenie sprawozdania finansowego oraz ustalenie na pod-stawie testu czy e-sprawozdanie finansowe zostałoby przyjęte w repozytorium KRS.

6.3.    Wizualizacja sprawozdania finansowego.

6.4.    Podpisywanie e-sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności.

7.       Sprawozdanie finansowe - specyfika działalności SM w sprawozdaniu finansowym

a)       Elementy sprawozdania finansowego wg ustawy o rachunkowości

b)       Wynik z eksploatacji i utrzymania nieruchomości - Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w zakresie prezentacji wyniku (GZM)

c)       Wynik z działalności gospodarczej.

8.       Korekta błędów po sporządzeniu sprawozdania finansowego.

9.       Korekty sporządzonego sprawozdania finansowego.

10.     Badanie, zatwierdzanie i udostępnianie - podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2023 rok.

11.     Aktywa bilansu

11.1.  WNiP i Środki trwałe

a)       WNiP i prezentacja w SF

b)       Środki trwałe w ewidencji ksiąg rachunkowych i prezentacja w SF

-        uzgodnienie środków trwałych finansowanych funduszami: wkładów mieszkaniowych, budowlanych i funduszem zasobów mieszkaniowych

-        podział środków na finansowane funduszami i inne

-        wyodrębnienie własności lokali – ewidencja w księgach rachunkowych.

11.2.  Grunty

a)       przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele miesz-kaniowe w prawo własności tych gruntów – ewidencja w księgach rachunkowych

b)       opłata przekształceniowa w ujęciu rachunkowym i podatkowym

c)       korekta wartości gruntów w związku z wyrokiem TSUE i interpretacją ogólną MF.

11.3.  Zapasy

a)       materiały

- ujęcie nieodpłatnie otrzymanych materiałów

b)       zaliczki na dostawy i usługi – ujęcie rachunkowe i podatkowe.

11.4.  Należności spółdzielni mieszkaniowej w bilansie - krótkoterminowe

a)       z tytułu dostaw i usług, w tym osób uprawnionych

b)       z tytułu podatków i opłat

c)       inne

d)       dochodzone na drodze sądowej

e)       odpisy aktualizujące należności.

11.5.  Inwestycje krótkoterminowe.

11.6.  Rozliczenia międzyokresowe – prezentacja w bilansie, w tym wynik z eksploatacji i utrzymania nieruchomości (niedobór), saldo ujemne funduszu remontowego.

11.7.  Należne wpłaty na fundusz podstawowy.

12.     Pasywa bilansu.

12.1.  Fundusze Spółdzielni, w tym: finansujące środki trwałe: prezentacja w bilansie

a)       Fundusz udziałowy – ewidencja udziałów, udziały byłych członków - zwrot, udziały przedawnione

b)       Fundusz wkładów mieszkaniowych i budowlanych ewidencja i prezentacja w SF

c)       Rozliczenie wkładów mieszkaniowych za lokale przekazane do dyspozycji spółdzielni

d)       Fundusz zasobowy – ewidencja i prezentacja w SF.

12.2.  Zobowiązania w księgach rachunkowych i prezentacja w SF Spółdzielni

a)       Zobowiązania w księgach rachunkowych i prezentacja w SF

b)       długoterminowe: kredyty, opłata przekształceniowa

c)       krótkoterminowe: z tytułu dostaw i usług, podatki i opłaty, opłata przekształceniowa, inne zobowiązania.

12.3.  Fundusze specjalne w Spółdzielni

a)       Fundusz remontowy – tworzony na podstawie uosm

-        podstawa prawna i zasady tworzenia

-        podstawa wydatkowania Funduszu Remontowego

-        ewidencja w księgach rachunkowych i prezentacja w SF

b)       Inne fundusz specjalne – tworzone na podstawie statutu – podstawa prawna, zasady tworzenia i wydatkowania

c)       ZFŚS.

12.4.  Rozliczenia międzyokresowe, w tym wynik dodatni z eksploatacji i utrzymania nie-ruchomości.

13.     Rachunek Zysków i Strat – wariant porównawczy.

13.1.  Przychody

-        z eksploatacji i utrzymania nieruchomości (spółdzielcze prawa do lokali i odrębna   własność)

-        najem lokali (mieszkalnych i użytkowych)

-        pozostałe przychody operacyjne

-        przychody finansowe.

13.2.  Koszty

-        z eksploatacji i utrzymania nieruchomości (spółdzielcze prawa do lokali i odrębna własność)

-        najem lokali (mieszkalnych i użytkowych)

-        koszt mienia spółdzielni, w tym mienia przeznaczonego do wspólnego korzystania

-        pozostałe koszty operacyjne

-        koszty finansowe

-        Wynagrodzenia za pracę w 2023 r. w ujęciu bilansowym i podatkowym

-        Krajowe podróże służbowe w ujęciu bilansowym i podatkowym

-        Faktura za wydatki na spotkanie integracyjne dla pracowników

-        Skutki zaniechania budowy środka trwałego w ujęciu bilansowym i podatkowym.

13.3.  Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki.

13.4.  Wynik brutto i netto.

a)       Wynik z eksploatacji i utrzymania nieruchomości – ustalenie i prezentacja w RZiS

b)       Wynik z działalności gospodarczej.

14.     Ustalenie wyniku z działalności Spółdzielni, w tym:

14.1.  eksploatacja i utrzymanie nieruchomości (m.in.: mieszkaniowych, garażowych) i prezentacja w SF specyfiki działalności Spółdzielni – przeksięgowanie.

14.2.  Tytuły prawne do lokali (spółdzielcze, odrębna własność, najem) w świetle ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz w świetle podatku CIT.

14.3.  Działalność gospodarcza Spółdzielni Mieszkaniowych inna niż GZM.

14.4.  Wynik lokale użytkowe spółdzielcze prawa, odrębna własność i najem ustalenie i prezentacja w prawie rachunkowym i podatkowym.

14.5.  Wynik w świetle ustawy o rachunkowości, uosm i podatkowy.

14.6.  Centralne ogrzewanie – ewidencja w księgach rachunkowych na 31 grudnia, wynik rachunkowy, ujęcie podatkowe (CIT) w roku sprawozdawczym i następnym.

14.7.  Zasady rozliczenia wyniku z eksploatacji i utrzymania nieruchomości w roku następnym w świetle art. 6 uom.

15.     Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

16.     Informacja dodatkowa – zakres informacji.

17.     Sprawozdanie z działalności spółdzielni.

17.1.  Sprawozdanie z działalności – zakres informacji i termin sporządzenia.

17.2.  Podpisanie i udostępnianie sprawozdania z działalności - przekazanie do KRS.

18.     Uchwały Walnego Zgromadzenia:

a)       Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

b)       Podział nadwyżki bilansowej

c)       Brak uchwały o zatwierdzeniu Sprawozdania finansowego i podziale nadwyżki a prze-księgowanie nadwyżki, dochodów z nieruchomości wspólnej – terminy.

19.     Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT).

19.1.  Stawka podstawowa i stawka preferencyjna.

19.2.  Mały podatnik definicja.

19.3.  Limit dla małych podatników PIT i CIT w 2023 r.

19.4.  Skutki przekroczenia limitu.

20.     Zmiany dla Spółdzielni Mieszkaniowych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, w tym m.in.

20.1.  w zakresie prowadzenia ksiąg przy użyciu programów komputerowych oraz przesyłania do urzędu skarbowego.

20.2.  kasa w Spółdzielni Mieszkaniowej.

20.3.  limity transakcji gotówkowych z przedsiębiorcami – skutki w PDOP.

21.     Interpretacje indywidualne, zmiany interpretacji przez Szefa KAS dotyczące gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz utrwalona praktyka interpretacyjna organów Krajowej Administracji Skarbowej.

22.     CRBR - obowiązki spółdzielni - zgłoszenia zmian.

23.     Odpisy aktualizujące należności.

23.1.  Odpisy aktualizujące należności w świetle ustawy o rachunkowości.

23.2.  Odpisy aktualizujące wartość należności w kosztach podatkowych.

23.3.  Moment zaliczenia odpisu do kosztów uzyskania przychodów.

23.4.  Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne.

23.5.  Terminy przedawnienia roszczeń określone w prawie cywilnym.

23.6.  Podatkowe skutki umorzenia i przedawnienia wierzytelności oraz uznania jej za nie-ściągalną.

23.7.  Skutki podatkowe umorzenia długu.

24.     Kredyty, dotacje i dofinansowania spółdzielni mieszkaniowej w rachunku bilansowym i podatkowym:

24.1.  Dotacja ze środków UE na remont i modernizację budynków mieszkalnych w ujęciu rachunkowym i podatkowych oraz ewidencja w księgach rachunkowych.

24.2.  Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na cele mieszkaniowe.

24.3.  Umorzenie pożyczki z WFOŚiGW.

25.     Świadectwa efektywności energetycznej (białe certyfikaty) w świetle interpretacji podat-kowych a wyrok NSA – jak stosować?

25.1.  Interpretacje podatkowe – opodatkowanie dochodów z tzw. białych certyfikatów w świetle art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o pdop.

26.     Ulga za złe długi w zaliczkach i w rozliczeniu rocznym podatku dochodowego; zasady ogólne i preferencje w stanie epidemii.

26.1.  Obowiązki Spółdzielni w zakresie ulgi za złe długi.

26.2.  Korekty u dłużnika – obowiązek.

26.3.  Korekty u wierzyciela – prawo a nie obowiązek.

26.4.  Ulga za złe długi w zeznaniu rocznym CIT.

27.     Fundusz remontowy w Spółdzielni Mieszkaniowej.

27.1.  Ewidencja i prezentacja w sprawozdaniu finansowym oraz ewidencja na kontach zespołu „6”.

27.2.  Plan funduszu remontowego z uwzględnieniem nadwyżki a brak uchwały o podziale nadwyżki bilansowej.

27.3.  Naliczenie funduszu remontowego w ciężar kosztów od lokali mieszkalnych art. 6 uosm.

27.4.  Naliczenie funduszu remontowego od lokali użytkowych.

27.5.  Wydatki w ramach funduszu remontowego – remont, ulepszenie termomodernizacja.

28.     Amortyzacja środków trwałych w spółdzielni mieszkaniowej rachunkowa i podatkowa.

28.1.  Amortyzacja środków trwałych związanych z gospodarką zasobami mieszkaniowymi w ujęciu rachunkowym i podatkowym.

29.     Odszkodowania za szkody w środkach trwałych:

- w ujęciu rachunkowym

- podatkowym (art. 17 ust. 1 pkt 54a).

30.     Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej i mienia spółdzielni art. 5 ust.1 i 2 uosm – ustalanie, ewidencja i rozliczanie.

31.     Pustostany - Ewidencja i rozliczanie kosztów.

32.     Podatek dochodowy od przychodów z budynków art. 24b ustawy CIT – wyrok NSA, WSA i Interpretacja. Zmiany w zakresie zwrotu.

32.1.  Samodzielny lokal a podatek od przychodów z budynków.

32.2.  Wartość budynku do ustalenia podatku od przychodów z budynków.

32.3.  Ustalenie przychodu z budynków, które są w części wynajmowane.

32.4.  Obiekty zakwalifikowane jako lokale własne oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego czy podlegają tzw. podatkowi od przychodów z budynków?

32.5.  Budynki wynajmowane na godziny/dni oraz używane częściowo przez najemców i pracowników.

32.6.  Ewidencja księgowa podatku od przychodów z budynków u podatnika CIT.

33.     Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Pobierz program szkolenia: 29,30.11.2023 Rzeszów W.Bajer Bilans program.pdf

Szczegóły organizacyjne

Miejsce szkolenia: Hotel Rzeszów al. J. Piłsudskiego 44, 35-001, Rzeszów

Terminy dwudniowego szkolenia:

dzień I – 29.11.23 godz. 10.00 – 15.00

dzień II – 30.11.23 godz. 10.00 – 15.00

Cena: 1.099 zł + podatek VAT 23% VAT (za dwa dni szkoleniowe)

Uwaga! Przy zgłoszeniu min. 3 osób 5% rabat

Uwaga! Istnieje możliwość zarezerwowania noclegu ze śniadaniem w hotelu, w którym odbywać się będzie szkolenie. W tej sprawie bardzo prosimy o kontakt z biurem.

Cena szkolenia obejmuje:

  • materiały szkoleniowe,
  • imienne zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu,
  • lunch,
  • przerwy kawowe

Forma płatności: przelew po szkoleniu po otrzymaniu faktury (7-dniowy termin zapłaty).

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

Aby zagwarantować płynny proces rejestracji i organizacji szkolenia, prosimy o podanie bezpośredniego adresu e-mail oraz numeru telefonu osoby zgłaszanej. Dzięki tym danym będziemy w stanie skutecznie się komunikować i sprawnie przekazywać aktualizacje i istotne informacje dotyczące szkolenia.

Rejestracja zamknięta

Pobierz formularz rejestracji: 29,30.11.2023 Rzeszów W.Bajer Bilans formularz.pdf


OPINIE UCZESTNIKÓW

Nie odpowiada Ci termin tego szkolenia, zapisz się na listę oczekujących na kolejny termin!

Podaj poprawny e-email

Pola oznaczone gwiazdką* są wymagane

O nas

Nasza firma specjalizuje się w szkoleniach dla różnych podmiotów prawa. Oprócz zagadnień związanych z podatkiem VAT przeprowadzamy szkolenia także z zakresu PDOP, rachunkowości, środków trwałych, PDOF, prawa pracy, a także dla działów kadrowo-płacowych. Jesteśmy elastyczni, reagujemy na potrzeby Klienta, proponując mu możliwie najlepsze rozwiązania. Współpracujemy z zespołem ekspertów w swoich dziedzinach; ich wiedza i doświadczenie to sukces naszych Klientów.

Dane kontaktowe

ul. Pachońskiego 9, 31-223 Kraków NIP: 945-20-17-156
tel. (12) 66-15-335
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adresy do naszych mediów społecznościowych:

Facebook

Linkedin

Youtube