facebook events

BILANS 2023. Podatek CIT 2023/2024

Miejsce szkolenia:

Ibis Styles Lublin Stare Miasto
Aleja Solidarności 7, Lublin
Kontakt z nami: tel.: (12) 66-15-335, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

baner do maila W. Bajer bilans

 • BILANS 2023

Zmiany oraz przygotowanie do zamknięcia roku i sporządzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowych w aspekcie rachunkowym i podatkowym

 • PODATEK CIT za 2023

ustalenie podstawy opodatkowania oraz dochodu/przychodu wolnego od podatku

 

Wykładowca: wieloletni, doświadczony pracownik w spółdzielni mieszkaniowej, lustrator, posiadający uprawnienia w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, uczestnik przy badaniu sprawozdań finansowych SM, powoływana na biegłego sądowego w sprawach spółdzielczości mieszkaniowej – Pani Wiesława Bajer

Miejsce szkolenia: Ibis Styles Lublin Stare Miasto, al. Solidarności 7, 20-841 Lublin

Terminy dwudniowego szkolenia:

dzień I – 28.11.23 godz. 10.00 – 15.00

dzień II – 01.12.23 godz. 10.00 – 15.00

Cena: 1.099 zł + podatek VAT 23% VAT (za dwa dni szkoleniowe)

Uwaga! Przy zgłoszeniu min. 3 osób 5% rabat

Program szkolenia

 

1.       Ustawa o rachunkowości najważniejsze aspekty w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzenia sprawozdania finansowego.

2.       Zmiany dla Spółdzielni Mieszkaniowych w ustawie o rachunkowości.

3.       Polityka rachunkowości – obowiązki wynikające z ustawy o rachunkowości.

4.       Odpowiedzialność kierownika jednostki w zakresie sporządzenia sprawozdania finansowego, zasady wyceny aktywów i pasywów, terminy sporządzenia SF.

5.       Sprawozdanie finansowe spółdzielni mieszkaniowej za 2023 r. – przygotowanie do jego sporządzenia.

5.1.    Otwarcie i zamknięcie ksiąg rachunkowych 2023 roku.

5.2.    Terminy określone w ustawie o rachunkowości obowiązujące dla sprawozdania finansowego za 2023 r. - Harmonogram prac związanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego (SF) za 2023 rok.

6.       E-sprawozdanie finansowe spółdzielni mieszkaniowych – podpisywanie.

6.1.    e-Sprawozdanie finansowe – wersja obowiązująca - daty, podpisy, forma,

- porównywalność danych,

- informacja dodatkowa (najważniejsze elementy i zmiany w 2023 roku)

- nota podatkowa – przykłady włączeń i wyłączenia oraz ich podstawy prawne wg ustawy CIT w nocie podatkowej.

6.2.    Weryfikacja „testowe” złożenie sprawozdania finansowego oraz ustalenie na pod-stawie testu czy e-sprawozdanie finansowe zostałoby przyjęte w repozytorium KRS.

6.3.    Wizualizacja sprawozdania finansowego.

6.4.    Podpisywanie e-sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności.

7.       Sprawozdanie finansowe - specyfika działalności SM w sprawozdaniu finansowym

a)       Elementy sprawozdania finansowego wg ustawy o rachunkowości

b)       Wynik z eksploatacji i utrzymania nieruchomości - Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w zakresie prezentacji wyniku (GZM)

c)       Wynik z działalności gospodarczej.

8.       Korekta błędów po sporządzeniu sprawozdania finansowego.

9.       Korekty sporządzonego sprawozdania finansowego.

10.     Badanie, zatwierdzanie i udostępnianie - podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2023 rok.

11.     Aktywa bilansu

11.1.  WNiP i Środki trwałe

a)       WNiP i prezentacja w SF

b)       Środki trwałe w ewidencji ksiąg rachunkowych i prezentacja w SF

-        uzgodnienie środków trwałych finansowanych funduszami: wkładów mieszkaniowych, budowlanych i funduszem zasobów mieszkaniowych

-        podział środków na finansowane funduszami i inne

-        wyodrębnienie własności lokali – ewidencja w księgach rachunkowych.

11.2.  Grunty

a)       przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele miesz-kaniowe w prawo własności tych gruntów – ewidencja w księgach rachunkowych

b)       opłata przekształceniowa w ujęciu rachunkowym i podatkowym

c)       korekta wartości gruntów w związku z wyrokiem TSUE i interpretacją ogólną MF.

11.3.  Zapasy

a)       materiały

- ujęcie nieodpłatnie otrzymanych materiałów

b)       zaliczki na dostawy i usługi – ujęcie rachunkowe i podatkowe.

11.4.  Należności spółdzielni mieszkaniowej w bilansie - krótkoterminowe

a)       z tytułu dostaw i usług, w tym osób uprawnionych

b)       z tytułu podatków i opłat

c)       inne

d)       dochodzone na drodze sądowej

e)       odpisy aktualizujące należności.

11.5.  Inwestycje krótkoterminowe.

11.6.  Rozliczenia międzyokresowe – prezentacja w bilansie, w tym wynik z eksploatacji i utrzymania nieruchomości (niedobór), saldo ujemne funduszu remontowego.

11.7.  Należne wpłaty na fundusz podstawowy.

12.     Pasywa bilansu.

12.1.  Fundusze Spółdzielni, w tym: finansujące środki trwałe: prezentacja w bilansie

a)       Fundusz udziałowy – ewidencja udziałów, udziały byłych członków - zwrot, udziały przedawnione

b)       Fundusz wkładów mieszkaniowych i budowlanych ewidencja i prezentacja w SF

c)       Rozliczenie wkładów mieszkaniowych za lokale przekazane do dyspozycji spółdzielni

d)       Fundusz zasobowy – ewidencja i prezentacja w SF.

12.2.  Zobowiązania w księgach rachunkowych i prezentacja w SF Spółdzielni

a)       Zobowiązania w księgach rachunkowych i prezentacja w SF

b)       długoterminowe: kredyty, opłata przekształceniowa

c)       krótkoterminowe: z tytułu dostaw i usług, podatki i opłaty, opłata przekształceniowa, inne zobowiązania.

12.3.  Fundusze specjalne w Spółdzielni

a)       Fundusz remontowy – tworzony na podstawie uosm

-        podstawa prawna i zasady tworzenia

-        podstawa wydatkowania Funduszu Remontowego

-        ewidencja w księgach rachunkowych i prezentacja w SF

b)       Inne fundusz specjalne – tworzone na podstawie statutu – podstawa prawna, zasady tworzenia i wydatkowania

c)       ZFŚS.

12.4.  Rozliczenia międzyokresowe, w tym wynik dodatni z eksploatacji i utrzymania nie-ruchomości.

13.     Rachunek Zysków i Strat – wariant porównawczy.

13.1.  Przychody

-        z eksploatacji i utrzymania nieruchomości (spółdzielcze prawa do lokali i odrębna   własność)

-        najem lokali (mieszkalnych i użytkowych)

-        pozostałe przychody operacyjne

-        przychody finansowe.

13.2.  Koszty

-        z eksploatacji i utrzymania nieruchomości (spółdzielcze prawa do lokali i odrębna własność)

-        najem lokali (mieszkalnych i użytkowych)

-        koszt mienia spółdzielni, w tym mienia przeznaczonego do wspólnego korzystania

-        pozostałe koszty operacyjne

-        koszty finansowe

-        Wynagrodzenia za pracę w 2023 r. w ujęciu bilansowym i podatkowym

-        Krajowe podróże służbowe w ujęciu bilansowym i podatkowym

-        Faktura za wydatki na spotkanie integracyjne dla pracowników

-        Skutki zaniechania budowy środka trwałego w ujęciu bilansowym i podatkowym.

13.3.  Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki.

13.4.  Wynik brutto i netto.

a)       Wynik z eksploatacji i utrzymania nieruchomości – ustalenie i prezentacja w RZiS

b)       Wynik z działalności gospodarczej.

14.     Ustalenie wyniku z działalności Spółdzielni, w tym:

14.1.  eksploatacja i utrzymanie nieruchomości (m.in.: mieszkaniowych, garażowych) i prezentacja w SF specyfiki działalności Spółdzielni – przeksięgowanie.

14.2.  Tytuły prawne do lokali (spółdzielcze, odrębna własność, najem) w świetle ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz w świetle podatku CIT.

14.3.  Działalność gospodarcza Spółdzielni Mieszkaniowych inna niż GZM.

14.4.  Wynik lokale użytkowe spółdzielcze prawa, odrębna własność i najem ustalenie i prezentacja w prawie rachunkowym i podatkowym.

14.5.  Wynik w świetle ustawy o rachunkowości, uosm i podatkowy.

14.6.  Centralne ogrzewanie – ewidencja w księgach rachunkowych na 31 grudnia, wynik rachunkowy, ujęcie podatkowe (CIT) w roku sprawozdawczym i następnym.

14.7.  Zasady rozliczenia wyniku z eksploatacji i utrzymania nieruchomości w roku następnym w świetle art. 6 uom.

15.     Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

16.     Informacja dodatkowa – zakres informacji.

17.     Sprawozdanie z działalności spółdzielni.

17.1.  Sprawozdanie z działalności – zakres informacji i termin sporządzenia.

17.2.  Podpisanie i udostępnianie sprawozdania z działalności - przekazanie do KRS.

18.     Uchwały Walnego Zgromadzenia:

a)       Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

b)       Podział nadwyżki bilansowej

c)       Brak uchwały o zatwierdzeniu Sprawozdania finansowego i podziale nadwyżki a prze-księgowanie nadwyżki, dochodów z nieruchomości wspólnej – terminy.

19.     Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT).

19.1.  Stawka podstawowa i stawka preferencyjna.

19.2.  Mały podatnik definicja.

19.3.  Limit dla małych podatników PIT i CIT w 2023 r.

19.4.  Skutki przekroczenia limitu.

20.     Zmiany dla Spółdzielni Mieszkaniowych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, w tym m.in.

20.1.  w zakresie prowadzenia ksiąg przy użyciu programów komputerowych oraz przesyłania do urzędu skarbowego.

20.2.  kasa w Spółdzielni Mieszkaniowej.

20.3.  limity transakcji gotówkowych z przedsiębiorcami – skutki w PDOP.

21.     Interpretacje indywidualne, zmiany interpretacji przez Szefa KAS dotyczące gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz utrwalona praktyka interpretacyjna organów Krajowej Administracji Skarbowej.

22.     CRBR - obowiązki spółdzielni - zgłoszenia zmian.

23.     Odpisy aktualizujące należności.

23.1.  Odpisy aktualizujące należności w świetle ustawy o rachunkowości.

23.2.  Odpisy aktualizujące wartość należności w kosztach podatkowych.

23.3.  Moment zaliczenia odpisu do kosztów uzyskania przychodów.

23.4.  Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne.

23.5.  Terminy przedawnienia roszczeń określone w prawie cywilnym.

23.6.  Podatkowe skutki umorzenia i przedawnienia wierzytelności oraz uznania jej za nie-ściągalną.

23.7.  Skutki podatkowe umorzenia długu.

24.     Kredyty, dotacje i dofinansowania spółdzielni mieszkaniowej w rachunku bilansowym i podatkowym:

24.1.  Dotacja ze środków UE na remont i modernizację budynków mieszkalnych w ujęciu rachunkowym i podatkowych oraz ewidencja w księgach rachunkowych.

24.2.  Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na cele mieszkaniowe.

24.3.  Umorzenie pożyczki z WFOŚiGW.

25.     Świadectwa efektywności energetycznej (białe certyfikaty) w świetle interpretacji podat-kowych a wyrok NSA – jak stosować?

25.1.  Interpretacje podatkowe – opodatkowanie dochodów z tzw. białych certyfikatów w świetle art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o pdop.

26.     Ulga za złe długi w zaliczkach i w rozliczeniu rocznym podatku dochodowego; zasady ogólne i preferencje w stanie epidemii.

26.1.  Obowiązki Spółdzielni w zakresie ulgi za złe długi.

26.2.  Korekty u dłużnika – obowiązek.

26.3.  Korekty u wierzyciela – prawo a nie obowiązek.

26.4.  Ulga za złe długi w zeznaniu rocznym CIT.

27.     Fundusz remontowy w Spółdzielni Mieszkaniowej.

27.1.  Ewidencja i prezentacja w sprawozdaniu finansowym oraz ewidencja na kontach zespołu „6”.

27.2.  Plan funduszu remontowego z uwzględnieniem nadwyżki a brak uchwały o podziale nadwyżki bilansowej.

27.3.  Naliczenie funduszu remontowego w ciężar kosztów od lokali mieszkalnych art. 6 uosm.

27.4.  Naliczenie funduszu remontowego od lokali użytkowych.

27.5.  Wydatki w ramach funduszu remontowego – remont, ulepszenie termomodernizacja.

28.     Amortyzacja środków trwałych w spółdzielni mieszkaniowej rachunkowa i podatkowa.

28.1.  Amortyzacja środków trwałych związanych z gospodarką zasobami mieszkaniowymi w ujęciu rachunkowym i podatkowym.

29.     Odszkodowania za szkody w środkach trwałych:

- w ujęciu rachunkowym

- podatkowym (art. 17 ust. 1 pkt 54a).

30.     Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej i mienia spółdzielni art. 5 ust.1 i 2 uosm – ustalanie, ewidencja i rozliczanie.

31.     Pustostany - Ewidencja i rozliczanie kosztów.

32.     Podatek dochodowy od przychodów z budynków art. 24b ustawy CIT – wyrok NSA, WSA i Interpretacja. Zmiany w zakresie zwrotu.

32.1.  Samodzielny lokal a podatek od przychodów z budynków.

32.2.  Wartość budynku do ustalenia podatku od przychodów z budynków.

32.3.  Ustalenie przychodu z budynków, które są w części wynajmowane.

32.4.  Obiekty zakwalifikowane jako lokale własne oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego czy podlegają tzw. podatkowi od przychodów z budynków?

32.5.  Budynki wynajmowane na godziny/dni oraz używane częściowo przez najemców i pracowników.

32.6.  Ewidencja księgowa podatku od przychodów z budynków u podatnika CIT.

33.     Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Pobierz program szkolenia: 28.11,01.12.2023 Lublin W,Bajer Bilans program.pdf

Szczegóły organizacyjne

Miejsce szkolenia: Ibis Styles Lublin Stare Miasto, al. Solidarności 7, 20-841 Lublin

Terminy dwudniowego szkolenia:

dzień I – 28.11.23 godz. 10.00 – 15.00

dzień II – 01.12.23 godz. 10.00 – 15.00

Cena: 1.099 zł + podatek VAT 23% VAT (za dwa dni szkoleniowe)

Uwaga! Przy zgłoszeniu min. 3 osób 5% rabat

 

Cena szkolenia obejmuje:

 • materiały szkoleniowe,
 • imienne zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu,
 • lunch,
 • przerwy kawowe

Forma płatności: przelew po szkoleniu po otrzymaniu faktury (7-dniowy termin zapłaty).

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

Aby zagwarantować płynny proces rejestracji i organizacji szkolenia, prosimy o podanie bezpośredniego adresu e-mail oraz numeru telefonu osoby zgłaszanej. Dzięki tym danym będziemy w stanie skutecznie się komunikować i sprawnie przekazywać aktualizacje i istotne informacje dotyczące szkolenia.

Rejestracja zamknięta

Pobierz formularz rejestracji: 28.11,01.12.2023 Lublin W,Bajer Bilans formularz.pdf


Inne szkolenia tego prowadzącego:

OPINIE UCZESTNIKÓW

Nie odpowiada Ci termin tego szkolenia, zapisz się na listę oczekujących na kolejny termin!

Podaj poprawny e-email

Pola oznaczone gwiazdką* są wymagane

Oferta Szkoleń

Nasza firma specjalizuje się w organizacji szkoleń dla pracowników działów księgowo-kadrowych. Oferujemy szeroki wachlarz szkoleń, zarówno otwartych, jak i zamkniętych, dedykowanych firmom, spółdzielniom mieszkaniowym, jednostkom samorządu terytorialnego oraz jednostkom oświatowym.

Szkolenia dla Wszystkich Poziomów Zaawansowania

W naszej ofercie znajdują się szkolenia dostosowane do różnych poziomów zaawansowania. Zarówno doświadczeni pracownicy, jak i osoby rozpoczynające karierę w działach księgowo-kadrowych, znajdą u nas odpowiednie kursy. Nasze szkolenia obejmują takie tematy jak:

 • Rachunkowość
 • Zagadnienia podatkowe
 • Prawo pracy
 • Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 • Systemy informacji oświatowej
 • Skuteczna windykacja
 • Ochrona danych osobowych (RODO)

Lokalizacja i Dostępność

Szkolenia organizujemy na terenie całego kraju, w największych aglomeracjach, takich jak Kraków, Katowice, Warszawa, Poznań, Wrocław, Łódź, Lublin oraz Rzeszów. Dzięki temu nasi klienci mogą skorzystać z oferty szkoleniowej bez konieczności dalekich podróży.

Praktyczny Charakter Szkoleń

Nasze szkolenia prowadzone są przez praktyków, wybitnych specjalistów – trenerów z dużym doświadczeniem zawodowym i doskonałym przygotowaniem merytorycznym. Dzięki temu największą zaletą naszych szkoleń jest ich praktyczny charakter. Podstawą kursów są przykłady i ćwiczenia, które pomagają uczestnikom zdobyć praktyczne umiejętności.

Indywidualne Podejście

Podczas każdego szkolenia staramy się zapewnić uczestnikom indywidualne konsultacje. Traktujemy każdego klienta indywidualnie, starając się przekazać maksimum wiedzy i nauczyć praktycznych umiejętności potrzebnych w życiu zawodowym.

Profesjonalna Obsługa

Nasi wykwalifikowani pracownicy biurowi cechują się fachowością, uprzejmością i zaangażowaniem, co sprawia, że współpraca z nami to wygoda i prawdziwa przyjemność. Jesteśmy po to, aby ułatwić Państwu życie i sprawić, że kontakt z firmą szkoleniową będzie spełnieniem Państwa oczekiwań.

Dlaczego Warto Wybrać Nasze Szkolenia?

Praktycy i specjaliści – nasi wykładowcy to topowi specjaliści w swojej dziedzinie, o bogatym doświadczeniu i szerokim spojrzeniu na omawiany temat.

Lunch i serwis kawowy – w cenie każdego szkolenia stacjonarnego oferujemy lunch oraz bogaty serwis kawowy.

Wysoki standard obiektów – nasze szkolenia odbywają się w wysokiej jakości obiektach i salach konferencyjnych, zlokalizowanych w dogodnych, dobrze skomunikowanych miejscach.

Kontakt z wykładowcami – możliwość nawiązania kontaktu z wykładowcami w przerwach oraz po zakończeniu szkoleń.

Certyfikat i materiały szkoleniowe – każdy uczestnik otrzymuje certyfikat oraz komplet autorskich materiałów szkoleniowych.

Teoria i praktyka – łączymy teorię z praktyką, którą wykorzystasz w swojej codziennej pracy.

Doświadczenie – działamy w branży od 18 lat, co przekłada się na wysoką jakość usług i tysiące przeprowadzonych szkoleń.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i skorzystania z profesjonalnych szkoleń, które pomogą Państwu zdobyć niezbędne umiejętności i wiedzę w zakresie księgowości i kadr.

Szkolenia z Podatku VAT

Szkolenia z VAT dla Księgowych

Szkolenia z VAT dla księgowych to specjalistyczne kursy, które mają na celu dostarczenie szczegółowej wiedzy na temat przepisów dotyczących podatku VAT. Uczestnicy dowiedzą się, jak prawidłowo rozliczać VAT, jakie są najnowsze zmiany w przepisach oraz jak unikać najczęstszych błędów w praktyce księgowej. Szkolenia te są niezbędne dla księgowych pracujących zarówno w małych firmach, jak i w dużych korporacjach.

Podatek VAT w Spółdzielniach Mieszkaniowych

Szkolenia z zakresu podatku VAT w spółdzielniach mieszkaniowych obejmują specyficzne zagadnienia związane z rozliczeniami w spółdzielniach. Kursy te pozwalają na dokładne poznanie przepisów dotyczących opodatkowania spółdzielni oraz na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy.

Szkolenie z VAT

Szkolenie z VAT to kompleksowy kurs, który omawia wszystkie aspekty związane z podatkiem od wartości dodanej. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat zasad opodatkowania, obowiązków podatkowych oraz prawidłowego wypełniania deklaracji VAT. Szkolenie jest skierowane do osób, które chcą zwiększyć swoją wiedzę na temat VAT i poprawić swoje umiejętności praktyczne.

Szkolenia z Prawa Pracy

Szkolenia z Prawa Pracy

Szkolenia z Prawa Pracy to kursy, które dostarczają kompleksowej wiedzy na temat przepisów regulujących stosunki pracy. Uczestnicy dowiedzą się, jak prawidłowo interpretować i stosować przepisy Kodeksu Pracy oraz jakie są najnowsze zmiany w przepisach.

Szkolenie z Prawa Pracy Online

Szkolenie z prawa pracy online to wygodna forma zdobywania wiedzy, która umożliwia uczestnikom naukę w dowolnym miejscu i czasie. Kursy te obejmują wszystkie kluczowe zagadnienia związane z prawem pracy, w tym interpretację przepisów, prawa i obowiązki pracodawców oraz pracowników.

Zmiany w Kodeksie Pracy

Szkolenia dotyczące zmian w Kodeksie Pracy koncentrują się na najnowszych nowelizacjach i ich praktycznym zastosowaniu. Uczestnicy dowiedzą się, jak te zmiany wpływają na codzienną pracę oraz jakie nowe obowiązki zostały nałożone na pracodawców i pracowników.

Ceny Transferowe

Dokumentacja Cen Transferowych Szkolenie

Szkolenie z dokumentacji cen transferowych to kurs, który omawia zasady tworzenia dokumentacji cen transferowych oraz najnowsze wymagania prawne w tym zakresie. Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę, jak prawidłowo sporządzać dokumentację, aby spełniała ona wszystkie wymogi ustawowe.

Szkolenie z Cen Transferowych

Szkolenie z cen transferowych to kurs skierowany do osób zajmujących się międzynarodowymi transakcjami wewnątrzgrupowymi. Uczestnicy nauczą się, jak prawidłowo ustalać ceny transferowe oraz jak unikać ryzyka związanego z kontrolami podatkowymi.

Szkolenia RODO

Szkolenia z RODO

Szkolenia z RODO to kursy, które dostarczają wiedzy na temat ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem RODO. Uczestnicy dowiedzą się, jak prawidłowo przetwarzać dane osobowe, jakie są obowiązki administratorów danych oraz jakie sankcje grożą za nieprzestrzeganie przepisów.

Szkolenie RODO Online

Szkolenie RODO online umożliwia zdobycie wiedzy na temat ochrony danych osobowych w wygodny sposób, bez konieczności wychodzenia z domu. Kursy te są skierowane do pracowników różnych działów, którzy na co dzień przetwarzają dane osobowe.

Szkolenie RODO dla Pracowników

Szkolenie RODO dla pracowników to kurs, który koncentruje się na praktycznych aspektach ochrony danych osobowych w miejscu pracy. Uczestnicy nauczą się, jak chronić dane klientów i pracowników oraz jakie są ich obowiązki w zakresie przetwarzania danych.

Szkolenia z Ochrony Danych Osobowych

Szkolenia z ochrony danych osobowych obejmują wszystkie aspekty związane z przetwarzaniem i ochroną danych zgodnie z przepisami RODO. Kursy te są skierowane zarówno do osób odpowiedzialnych za ochronę danych, jak i do pracowników mających dostęp do danych osobowych.

Szkolenia z RODO dla Spółdzielni Mieszkaniowych

Szkolenia z RODO dla spółdzielni mieszkaniowych to kursy, które omawiają specyficzne wymagania dotyczące ochrony danych w spółdzielniach. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat prawidłowego przetwarzania danych mieszkańców oraz obowiązków spółdzielni w zakresie ochrony danych.

Szkolenie RODO dla Firm

Szkolenie RODO dla firm to kurs, który przygotowuje przedsiębiorstwa do wdrożenia skutecznych procedur ochrony danych osobowych. Uczestnicy dowiedzą się, jak zapewnić zgodność z przepisami RODO oraz jak minimalizować ryzyko naruszenia ochrony danych.

Szkolenia Rachunkowo-Księgowe

Szkolenia Księgowe Online

Szkolenia księgowe online to kursy, które umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu rachunkowości i księgowości w formie zdalnej. Uczestnicy mogą uczyć się w dowolnym czasie i miejscu, co pozwala na elastyczne dopasowanie nauki do własnych potrzeb.

Szkolenia dla Księgowych

Szkolenia dla księgowych to kursy, które dostarczają szczegółowej wiedzy na temat prowadzenia księgowości. Uczestnicy zdobędą umiejętności niezbędne do prawidłowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych.

Szkolenia Wyjazdowe dla Księgowych

Szkolenia wyjazdowe dla księgowych to kursy, które łączą naukę z możliwością odpoczynku w atrakcyjnych lokalizacjach. Uczestnicy mogą zdobyć wiedzę oraz wymieniać się doświadczeniami z innymi profesjonalistami w komfortowych warunkach.

Szkolenia Rachunkowe

Szkolenia rachunkowe to kursy, które obejmują wszystkie aspekty związane z rachunkowością, od podstawowych zasad po zaawansowane techniki rachunkowości. Uczestnicy dowiedzą się, jak prawidłowo prowadzić rachunki oraz jakie są najnowsze zmiany w przepisach.

Szkolenia dla Biur Rachunkowych

Szkolenia dla biur rachunkowych to kursy skierowane do pracowników biur rachunkowych, które dostarczają wiedzy na temat efektywnego prowadzenia księgowości dla różnych klientów. Uczestnicy zdobędą umiejętności niezbędne do zarządzania księgowością wielu firm jednocześnie.

Szkolenia Kadry i Płace

Szkolenia dla Kadrowych

Szkolenia dla kadrowych to kursy, które dostarczają wiedzy na temat zarządzania kadrami oraz płacami. Uczestnicy dowiedzą się, jak prawidłowo prowadzić dokumentację pracowniczą, jakie są obowiązki kadrowego oraz jak skutecznie zarządzać wynagrodzeniami.

Kadry Szkolenie

Kadry szkolenie to kurs, który omawia wszystkie aspekty związane z zarządzaniem kadrami. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat prawa pracy, rekrutacji, zarządzania zasobami ludzkimi oraz systemów wynagrodzeń.

Szkolenia Online dla Kadr

Szkolenia online dla kadr to kursy, które umożliwiają zdobycie wiedzy na temat zarządzania kadrami w formie zdalnej. Uczestnicy mogą uczyć się w dowolnym miejscu i czasie, co pozwala na elastyczne dopasowanie nauki do własnych potrzeb.

Szkolenia dla Księgowych

Szkolenia dla księgowych obejmują również aspekty związane z kadrami i płacami. Uczestnicy dowiedzą się, jak prawidłowo rozliczać wynagrodzenia oraz jakie są obowiązki księgowego w zakresie zarządzania kadrami.

Szkolenia z Płac

Szkolenia z płac to kursy, które dostarczają szczegółowej wiedzy na temat rozliczania wynagrodzeń. Uczestnicy dowiedzą się, jak prawidłowo prowadzić dokumentację płacową, jakie są obowiązki pracodawcy oraz jak unikać błędów w rozliczeniach płacowych.

O nas

Nasza firma specjalizuje się w szkoleniach dla różnych podmiotów prawa. Oprócz zagadnień związanych z podatkiem VAT przeprowadzamy szkolenia także z zakresu PDOP, rachunkowości, środków trwałych, PDOF, prawa pracy, a także dla działów kadrowo-płacowych. Jesteśmy elastyczni, reagujemy na potrzeby Klienta, proponując mu możliwie najlepsze rozwiązania. Współpracujemy z zespołem ekspertów w swoich dziedzinach; ich wiedza i doświadczenie to sukces naszych Klientów.

Dane kontaktowe

ul. Pachońskiego 9, 31-223 Kraków NIP: 945-20-17-156
tel. (12) 66-15-335
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adresy do naszych mediów społecznościowych:

Facebook

Linkedin

Youtube