Szkolenie online: 2-dniowy kurs rachunkowości: Abc rachunkowości dla pracowników Spółdzielni Mieszkaniowych. Istotne zagadnienia, zmiany w 2022 roku i aktualne zmiany na 2023 rok

Miejsce szkolenia:Kontakt z nami: tel.: (12) 66-15-335, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Omówienie
Najczęściej popełnianych błędów w księgach rachunkowych spółdzielni mieszkaniowych i sprawozdaniach finansowych

Organy spółdzielni – funkcjonowanie w okresie pandemii

Walne zgromadzenie – rada nadzorcza a zakończenie kadencji w 2022 roku

Wyrok trybunału konstytucyjnego z czerwca 2020 roku

A członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej

Najnowsze zmiany interpretacji podatkowych w zakresie zwolnienia z podatku dochodów spółdzielni mieszkaniowych

Nowe podejście podatkowe

STAN PRAWNY – KWIECIEŃ  2023

Prelegent: wieloletni, doświadczony pracownik w spółdzielni mieszkaniowej, lustrator, posiadający uprawnienia w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, uczestnik przy badaniu sprawozdań finansowych SM, powoływana na biegłego sądowego w sprawach spółdzielczości mieszkaniowej – Pani Wiesława Bajer

Webinar obejmuje moduł pytań i odpowiedzi!


Termin szkolenia: 17-18.04.23, godz. 9.00

Cena szkolenia: 899 zł (cena ostateczna!)

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy do szkoleń online: Myownconference

Cena zawiera:

 • Autorskie materiały szkoleniowe w formie pdf (przesłane mailem w dniu szkolenia)
 • dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia,
 • zaświadczenie o ukończonym szkoleniu oraz autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane mailem w dniu szkolenia).

Sposób zapłaty: faktura z 7-dniowym terminem zapłaty zostanie wysłana na podany w zgłoszeniu adres e-mail po szkoleniu.Program szkolenia

 1. Podstawy gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowych – zmiany i wybrane zagadnienia w świetle obowiązujących przepisów:
 2. Prawa rachunkowego – najważniejsze elementy,

- polityka rachunkowości, Zakładowy Plan Kont (ZPK),

- księga główna a księgi pomocnicze,

- ewidencja pozabilansowa,

 1. Podatkowego – najistotniejsze pojęcia dotyczące Spółdzielni Mieszkaniowych, w tym:

- zmiany na 2022 rok,

- limit małego podatnika w 2022 roku oraz limit dla ustalenia podatku dochodowego od osób prawnych dla małego podatnika,

- obowiązki informacyjne podatnika zaliczki na pdop,

 1. Spółdzielczego (Prawo spółdzielcze, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych)

- definicja GZM,

- definicja nieruchomości – co zaliczamy do nieruchomości,

- definicja mienia spółdzielni – co to jest mienie spółdzielni,

- definicja mienia przeznaczonego do wspólnego korzystania – co zaliczamy do mienia do wspólnego korzystania.

 1. Omówienie najczęściej popełnianych błędów w ewidencji ksiąg rachunkowych
 • Uzgodnienie ewidencji i deklaracji VAT z ewidencją ksiąg rachunkowych – omówienie występujących różnic – WEZWANIA URZĘDÓW SKARBOWYCH DO WYJASNIENIA RÓŻNIC.

- przykładowe zestawienie do uzgodnienia (omówione na konkretnym przykładzie ze wskazaniem popełnianych błędów)

 1. Uzgodnienie deklarowanych kwot do zwolnienia CIT 8/O – wyjaśnienie do Urzędu Skarbowego – przykładowe zestawienie
 2. Najnowsze interpretacje podatkowe MOŻLIWOŚĆ STOSOWANIA CZY NIE W SWIETLE PRZEPISÓW ORDYNACJI PODATKOWEJ: omówienie najistotniejszych zagadnień mających wpływ na podatek CIT:
  1. Przychody, koszty i dochód podatkowy z GZM – dla celów rachunkowych i podatkowych:

- opłaty za lokale mieszkalne członków i osób nie będących członkami,

- opłaty za lokale bez tytułu prawnego,

- opłaty za najem lokali mieszkalnych,

- opłaty za garaże – możliwość zwolnienia czy opodatkowanie

- odsetki od zaległości w opłatach za lokale.

 1. PRZETARG NA LOKALE - Dochód zwolniony (GZM) czy opodatkowany - Różnica pomiędzy najwyższą zadeklarowaną ceną lokalu w przetargu, a wartością rynkową lokalu,
 2. Zwrot wkładu mieszkaniowego - przedawnione zobowiązanie,
 3. Place zabaw - Nieodpłatne otrzymanie wyposażenia placu zabaw,
 4. Służebność - dochód zwolniony czy opodatkowany,
 5. Opodatkowanie – zwolnienie nadwyżki na funduszu remontowym lokali użytkowych,
 6. Zwrot nadpłaty rozliczonego funduszu remontowego – co z podatkiem?
 7. Darowizna nieruchomości gruntowej,
 8. Budowa parkingu,
 • Kompensata ustawowa i umowna,
 • Odszkodowanie od wykonawcy.
 1. Najistotniejsze zagadnienia dotyczące ewidencji w KSIĄGACH RACHUNKOWYCH spółdzielni mieszkaniowych oraz najczęściej popełniane błędy:

Eksploatacja i utrzymanie nieruchomości

- ewidencja w podziale na eksploatację i utrzymanie nieruchomości oraz działalność pozostałą.

- ewidencja przychodów i kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości

- ewidencja dokumentacji dla celów podatkowych – obowiązki z ustawy CIT,

- koszty rodzajowe bezpośrednie nieruchomości – kwalifikacja,

- przychody nieruchomości – ewidencja,

- wynik nieruchomości – ustalenie ewidencja i prezentacja w SF,

- wynik nieruchomości za rok obrotowy i ewidencja w księgach roku następnego,

- fundusz remontowy – w kosztach eksploatacji i utrzymania nieruchomości, podstawa naliczania,

- odszkodowanie za szkody w środkach trwałych – problemy dotyczące ewidencji na przykładach w ujęciu rachunkowym i podatkowym,

- odszkodowanie za wywłaszczenie – ujęcie rachunkowe i podatkowe,

- ewidencja zaliczki na podatek dochodowy w księgach rachunkowych,

- Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie rozrachunków z kontrahentami – wycena bilansowa należności i zobowiązań po zmianach przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie przedawnienia roszczeń

 

  1. Pożytki i przychody z nieruchomości wspólnej oraz z własnej działalności gospodarczej – rozliczanie w świetle przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – przeksięgowanie (prezentacja w SF, data przeksięgowania)
  2. Mienie spółdzielni – ewidencja i rozliczenie rachunkowe i podatkowe,
  3. Mienie przeznaczonego do wspólnego korzystania,
  4. Rozliczenie kosztów pustostanów – zasady rozliczania kosztów z nimi związanych.
 • Fundusze podstawowe jako źródła finansowania środków trwałych w księgach rachunkowych i prezentacja w sprawozdaniu finansowym – Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości.
 • Plan gospodarczo – finansowy zatwierdzony przez Radę Nadzorczą i jego wpływ na ewidencję PRZYCHODÓW I KOSZTÓW w księgach rachunkowych.
 1. Fundusze specjalne
  1. Fundusz remontowy:
 • plan wpływów i wydatków funduszu remontowego,
 • akumulacja środków na funduszu remontowym nieruchomości (wpływy, wydatki, rozliczenie i saldo),
 • ewidencja i rozliczenie oraz prezentacja w SF - regulamin funduszu remontowego,
  1. Fundusz świadczeń socjalnych – kiedy jest kosztem,
  2. Działalność kulturalno – oświatowa a koszty podatkowe.
 1. Remonty i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych:
 • tworzenie funduszu remontowego i funduszu na termomodernizację,
 • premia termomodernizacyjna ujęta funduszowo czy pozostałe przychody operacyjne,
 • termomodernizacja ze środków UE.
 1. Infrastruktura techniczna i jej finansowanie – remont czy środek trwały:
 • place zabaw – budowa nowego, remont istniejącego,
 • nowe podejście organów podatkowych - darowizna urządzeń zabawowych – ujęcie rachunkowe i podatkowe,
 • wiaty śmietnikowe,
 • altany śmietnikowe,
 • parking – remont czy budowa nowego środka trwałego i skutki podatkowe.
 • Sankcje w podatku dochodowym związane z zapłatą transakcji przekraczających 15.000 zł bez względu na liczbę wynikających z nich płatności oraz sankcje związane z zapłatą – bez mechanizmu podzielonej płatności oraz odpowiedzialność solidarna za długi podatkowe kontrahenta – stan prawny w 2022 roku – zmiany wynikające z „Polskiego Ładu”.
 • Ulga za złe długi - istotne zmiany w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych oraz sankcje - obowiązek zwiększania podstawy opodatkowania przez dłużników – zasady obowiązujące w 2022 roku – wpływ pandemii na stosowanie sankcji.
 • INWESTYCJE - Środki trwałe w budowie – ewidencja w księgach rachunkowych:
 1. spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu,
 2. prawo odrębnej własności,
 3. budowa w systemie deweloperskim.
 4. Koszty bezpośrednie i pośrednie w prawie bilansowym i podatkowym:
  • ogólne zasady potrącalności kosztów uzyskania przychodów,
  • moment uznania kosztu pośredniego za koszt podatkowy według dotychczasowych rozstrzygnięć organów podatkowych,
  • stanowisko sądów administracyjnych,
  • nowe spojrzenie organów podatkowych na kwestię rozliczania kosztów pośrednich.
 • Podatek dochodowy od przychodów z budynków (minimalny podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych); aktualny stan prawny i zasady rozliczania oraz opłacania podatku w 2022 r. – istotne zmiany w 2022 roku.
 • Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby: m.in. eksploatacji oraz funduszu remontowego (sprzedaż wewnętrzna).
 • Najnowszy Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z czerwca 2020 roku a członkostwo w Spółdzielni Mieszkaniowej.
 • Odpowiedzi na pytania uczestników kursu.

Pobierz program szkolenia: 17-18.04.2023 Kurs rachunkowości W.Bajer program.pdf

Szczegóły organizacyjne

Termin szkolenia: 17-18.04.23, godz. 9.00

Cena szkolenia: 899 zł (cena ostateczna!)

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy do szkoleń online: Myownconference

Cena zawiera:

 • Autorskie materiały szkoleniowe w formie pdf (przesłane mailem w dniu szkolenia)
 • dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia,
 • zaświadczenie o ukończonym szkoleniu oraz autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane mailem w dniu szkolenia).

Sposób zapłaty: faktura z 7-dniowym terminem zapłaty zostanie wysłana na podany w zgłoszeniu adres e-mail po szkoleniu.

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

Rejestracja kończy się 2023-04-17 09:00
Faktura z 7-dniowym terminem zapłaty zostanie wysłana na podany w zgłoszeniu adres e-mail po szkoleniu. Zgłaszającemu udział w szkoleniu przysługuje prawo do bezpłatnej rezygnacji nie później niż na 3 dni robocze przed terminem szkolenia. Przesłanie formularza zgłoszeniowego na szkolenie jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją powyższych warunków.

Pobierz formularz rejestracji: 17-18.04.2023 Kurs rachunkowości W.Bajer formularz.pdf


OPINIE UCZESTNIKÓW

Nie odpowiada Ci termin tego szkolenia, zapisz się na listę oczekujących na kolejny termin!

Podaj poprawny e-email

Pola oznaczone gwiazdką* są wymagane

O nas

Nasza firma specjalizuje się w szkoleniach dla różnych podmiotów prawa. Oprócz zagadnień związanych z podatkiem VAT przeprowadzamy szkolenia także z zakresu PDOP, rachunkowości, środków trwałych, PDOF, prawa pracy, a także dla działów kadrowo-płacowych. Jesteśmy elastyczni, reagujemy na potrzeby Klienta, proponując mu możliwie najlepsze rozwiązania. Współpracujemy z zespołem ekspertów w swoich dziedzinach; ich wiedza i doświadczenie to sukces naszych Klientów.

Dane kontaktowe

ul. Pachońskiego 9, 31-223 Kraków
tel. (12) 66-15-335
Fax: (12) 62-69-200
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP: 945-20-17-156