facebook events

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą od 1 stycznia 2022 r. „Polski Ład 2.0. i 1.0.” oraz odwołanie pandemii – wybrane zagadnienia

Miejsce szkolenia:

ANDEL'S HOTEL
ul. Pawia 3, Kraków
Kontakt z nami: ece@eceszkolenia; (12) 66-15-335 (336)

Prelegent: Pani Lucyna Tarnowska - ekspert z dziedziny PDOF z wieloletnim doświadczeniem w pracy w organach skarbowych, w tym na stanowisku kierowniczym, wieloletni wykładowca. Ceniony i lubiany przez uczestników szkoleń.

                                                                                                             

Termin: 25.11.2022, godz.10.00-15.00

Miejsce szkolenia: KRAKÓW,  Vienna House Andel’s  Cracow, ul. Pawia 3                  

Cena: 499 zł + 23% VAT        

5% rabatu przy zgłoszeniu 2 osób z jednej firmy

Cena obejmuje:

- materiały szkoleniowe w wersji drukowanej

- przerwy kawowe i lunch

- zaświadczenie uczestnictwa

Program szkolenia

Część I. „ Polski Ład 2.0. ” - zmiany w „ Polskim Ładzie 1.0. ” od 1 lipca 2022 r.

1. Ponowny wybór formy opodatkowania na 2022 r.
Przedsiębiorcy, którzy wybrali na ten rok podatek liniowy lub ryczałt, będą mogli zmienić decyzję
i rozliczyć się według skali podatkowej.
2. Obniżenie stawki skali podatkowej z 17% do 12% ( art. 27 ust. 1 ustawy PIT ).
Zmiana dotyczyć będzie dochodów / przychodów od 1 stycznia 2022 r. ( art. 18 ust.1 przepisów
przejściowych ).
3. Wolny od podatku nadal jest dochód w kwocie 30 000 zł.
4. Zlikwidowana została ulga dla „ klasy średniej ”
( uchylono art.26 ust.1 pkt 2aa i ust. 4a - 4c ustawy PIT ) z mocą od 1 stycznia 2022 r. ( art. 18 ust.
2 przepisów przejściowych ).
5. Przywrócono wspólne rozliczenie z dzieckiem przez samotnych rodziców ( art. 6 ust. 4c – 4h
ustawy PIT ), a zlikwidowano odliczenie od podatku 1 500 zł rocznie.
6. Zasiłki macierzyńskie otrzymane przez podatników, zostały objęte ulgami:
- dla młodych,
- na powrót,
- dla rodzin 4+,
- dla seniorów,
( art. 21 ust. 1 pkt 148, 152 - 154 ustawy PIT ).
2
7. Zmiany dotyczące składki zdrowotnej.
8. Częściowe odliczenie składki zdrowotnej
Podatnicy:
- podatku liniowego,
- ryczałtowcy,
- opodatkowani w formie karty podatkowej,
będą mogli częściowo odliczyć składkę zdrowotną.
9. Zmiana w zakresie zaliczania do kosztów składek na ubezpieczenie społeczne w części
finansowanej przez płatnika, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - zmiana brzmienia art. 22 ust. 6bb ustawy PIT.

10. Zmiana w uldze na związki zawodowe
11. Zmiana w uldze na zabytki
12. Zaliczki uproszczone u podatników rozliczających się na skali podatkowej ( art. 25 ust. 3
przepisów przejściowych ).
13. Księgi ( JPK-PIT )
Obowiązek prowadzenia przy użyciu programów komputerowych i przekazywania ksiąg
podatkowych i ewidencji w formie ustrukturyzowanej do urzędu skarbowego ( JPK-PIT ) został
przesunięty.
14. Ujednolicenie terminów składania zeznań rocznych
Zmiana terminu składania PIT-28, PIT-28S
Ustawa ujednolica terminy rozliczania dla wszystkich formularzy zeznań rocznych.
15. Do organizacji pożytku publicznego ( OPP ) trafi 1,5% PIT ( art. 45c ustawy PIT ).
II. Inne Zmiany
1. Zmiany dotyczące ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej wprowadzone ustawą o
NFZ art. 81 ust. 2, ust. 2c pkt 5, ust. 2g oraz art. 35 i 36 przepisów przejściowych ( Dz. U. z 2022 r.
poz. 807 ), która weszła w życie 13 kwietnia 2022 r.:
a). Dochód składkowy z uwzględnieniem różnic remanentowych.
b). Dochód składkowy z odpłatnego zbycia składników majątkowych.

3
Częs c II. Polski Ład 1.0. - zmiany od 1 stycznia 2022 r.
I. Zasady ogólne
1. Zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł
2. Zwiększenie progu podatkowego z 85 528 zł do 120 000 zł,
3. Limit transakcji goto wkowych obniz ony do 8 000 zł ( od 1 stycznia 2024 r. )
4. Sprzedaz samochodo w poleasingowych będzie opodatkowana w działalnos ci gospodarczej
5. Zmniejszenie wkładu w spo łce będzie opodatkowane
6. Wartos c początkowa dla celo w amortyzacji będzie ustalana według aktualnej wartos ci
rynkowej
7. Likwidacja moz liwos ci amortyzacji budynko w i lokali mieszkalnych oraz wyłączenie z koszto w
odpiso w amortyzacyjnych od tych budynko w i lokali
8. Likwidacja odliczenia od podatku składki zdrowotnej oraz zmiana sposobu naliczania składki
zdrowotnej
9. Likwidacja preferencyjnego rozliczenia dla samotnie wychowujących dzieci i zastąpienie go
odliczeniem 1 500 zł rocznie od podatku
10. Ulga dla klasy s redniej
11. Odliczenie od dochodu składek członkowskich na rzecz związko w zawodowych
12. Ulga na powro t
13. Ulga dla rodziny z co najmniej czwo rką dzieci ( 4+ )
14. Ulga dla senioro w
15. Modernizacja przepiso w w zakresie ulgi badawczo - rozwojowej ( B+R )
16. Moz liwos c korzystania jednoczes nie z ulgi IP Box i ulgi B+R
17. Ulga na prototyp
18. Ulga na robotyzację
19. Ulga na ekspansję
20. Ulga sponsoringowa
21. Ulga na zabytki
22. Ulga na nabycie terminala płatniczego
23. Limit płatnos ci goto wkowych dla transakcji z konsumentami ( od 1 stycznia 2024 r. )
24. Opodatkowanie nielegalnego zatrudnienia
25. Nieodpłatne s wiadczenie polegające na udostępnieniu pracownikowi samochodu słuz bowego
do celo w prywatnych
26. Nowe zasady okres lania wzoro w formularzy PIT
4
27. Zmiana włas ciwos ci urzędu skarbowego, do kto rego podatnik powinien składac zeznanie
roczne PIT
28. Najem „ prywatny ” będzie opodatkowany tylko na ryczałcie ( od 1 stycznia 2023 r. )
II. Ryczałt ewidencjonowany
1. Zmiana definicji „ wolnych zawodo w ”
2. Obniz ka stawek podatku w ryczałcie
3. Nowa Ewidencja przychodo w ( Dz. U. z 2021 r. poz. 2414 ).
III. Karta podatkowa
1. Utrata prawa do karty podatkowej
2. Od 2022 r. nie będzie moz na składac wniosko w o opodatkowanie na karcie podatkowej
3. Stawki karty podatkowej na 2022 r. ( M.P. z 2021 r. poz. 1094 )
IV. Księgi
Obowiązek prowadzenia przy uz yciu programo w komputerowych i przekazywania ksiąg
podatkowych i ewidencji w formie ustrukturyzowanej do urzędu skarbowego ( JPK-PIT ).
Częs c III. ODWOŁANIE STANU EPIDEMII - od 16 maja 2022 r. (wprowadzono stan
zagroz enia epidemicznego ) - obowiązywanie szczego lnych rozwiązan w podatku
PIT w związku z odwołaniem stanu epidemii:
1. DO KON CA MAJA 2022 r.
a). Odliczenie od dochodu w celu obliczenia podatku lub zaliczki darowizn ( w tym darowizn
rzeczowych wskazanych w ustawie ).
b). Otrzymane darowizny nie są zaliczane do przychodo w, oraz kosztem uzyskania przychodo w
są koszty wytworzenia lub cena nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn
2. DO KON CA 2022 r.:
a). Ulga na złe długi dla dłuz niko w
b). Ulga na złe długi dla wierzycieli
3. DO KON CA MAJA 2022 r. - Jednorazowa amortyzacja od s rodko w trwałych nabytych w celu
produkcji towaro w związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
4. NADAL OBOWIĄZUJE ( stan zagroz enia epidemicznego ) - Do koszto w uzyskania przychodo w
będzie moz na zaliczyc kary i odszkodowania wskazane w ustawie.
5. DO KON CA 2022 r. - Ulga B+R - podatnicy, kto rzy prowadzą działalnos c badawczo - rozwojową,
kto rej celem jest opracowanie produkto w niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19, mogą
skorzystac z ulgi juz przy obliczaniu zaliczki.
6. DO KON CA 2022 r. - Ulga IP BOX – moz liwos c stosowania stawki 5% podatku do zaliczki od
5
dochodo w z kwalifikowanych praw własnos ci intelektualnej, kto re wykorzystywane są do
przeciwdziałania COVID-19.
7. DO KON CA MAJA 2022 r. - Przychody z budynko w korzystają ze zwolnienie z podatku od
przychodo w z budynko w.
8. NADAL OBOWIĄZUJE ( stan zagroz enia epidemicznego ) - termin zmieniony w związku z
COVID-19: do 14 dni, termin na zgłoszenie płatnos ci na rachunek spoza „ białej listy ”

Pobierz program szkolenia: 25.11_PDOF_program.pdf

Szczegóły organizacyjne

Termin: 25.11.2022, godz.10.00-15.00

Miejsce szkolenia: KRAKÓW,  Vienna House Andel’s  Cracow, ul. Pawia 3                  

Cena: 499 zł + 23% VAT        

5% rabatu przy zgłoszeniu 2 osób z jednej firmy

 

Cena obejmuje:

- materiały szkoleniowe w wersji drukowanej

- przerwy kawowe i lunch

- zaświadczenie uczestnictwa

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

Aby zagwarantować płynny proces rejestracji i organizacji szkolenia, prosimy o podanie bezpośredniego adresu e-mail oraz numeru telefonu osoby zgłaszanej. Dzięki tym danym będziemy w stanie skutecznie się komunikować i sprawnie przekazywać aktualizacje i istotne informacje dotyczące szkolenia.

Rejestracja zamknięta

Pobierz formularz rejestracji: 25.11_pdof_formularz.pdf


Inne szkolenia tego prowadzącego:

Brak szkoleń

Kliknij tutaj żeby zobaczyć więcej szkoleń.

OPINIE UCZESTNIKÓW

Nie odpowiada Ci termin tego szkolenia, zapisz się na listę oczekujących na kolejny termin!

Podaj poprawny e-email

Pola oznaczone gwiazdką* są wymagane

Oferta Szkoleń

Nasza firma specjalizuje się w organizacji szkoleń dla pracowników działów księgowo-kadrowych. Oferujemy szeroki wachlarz szkoleń, zarówno otwartych, jak i zamkniętych, dedykowanych firmom, spółdzielniom mieszkaniowym, jednostkom samorządu terytorialnego oraz jednostkom oświatowym.

Szkolenia dla Wszystkich Poziomów Zaawansowania

W naszej ofercie znajdują się szkolenia dostosowane do różnych poziomów zaawansowania. Zarówno doświadczeni pracownicy, jak i osoby rozpoczynające karierę w działach księgowo-kadrowych, znajdą u nas odpowiednie kursy. Nasze szkolenia obejmują takie tematy jak:

  • Rachunkowość
  • Zagadnienia podatkowe
  • Prawo pracy
  • Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
  • Systemy informacji oświatowej
  • Skuteczna windykacja
  • Ochrona danych osobowych (RODO)

Lokalizacja i Dostępność

Szkolenia organizujemy na terenie całego kraju, w największych aglomeracjach, takich jak Kraków, Katowice, Warszawa, Poznań, Wrocław, Łódź, Lublin oraz Rzeszów. Dzięki temu nasi klienci mogą skorzystać z oferty szkoleniowej bez konieczności dalekich podróży.

Praktyczny Charakter Szkoleń

Nasze szkolenia prowadzone są przez praktyków, wybitnych specjalistów – trenerów z dużym doświadczeniem zawodowym i doskonałym przygotowaniem merytorycznym. Dzięki temu największą zaletą naszych szkoleń jest ich praktyczny charakter. Podstawą kursów są przykłady i ćwiczenia, które pomagają uczestnikom zdobyć praktyczne umiejętności.

Indywidualne Podejście

Podczas każdego szkolenia staramy się zapewnić uczestnikom indywidualne konsultacje. Traktujemy każdego klienta indywidualnie, starając się przekazać maksimum wiedzy i nauczyć praktycznych umiejętności potrzebnych w życiu zawodowym.

Profesjonalna Obsługa

Nasi wykwalifikowani pracownicy biurowi cechują się fachowością, uprzejmością i zaangażowaniem, co sprawia, że współpraca z nami to wygoda i prawdziwa przyjemność. Jesteśmy po to, aby ułatwić Państwu życie i sprawić, że kontakt z firmą szkoleniową będzie spełnieniem Państwa oczekiwań.

Dlaczego Warto Wybrać Nasze Szkolenia?

Praktycy i specjaliści – nasi wykładowcy to topowi specjaliści w swojej dziedzinie, o bogatym doświadczeniu i szerokim spojrzeniu na omawiany temat.

Lunch i serwis kawowy – w cenie każdego szkolenia stacjonarnego oferujemy lunch oraz bogaty serwis kawowy.

Wysoki standard obiektów – nasze szkolenia odbywają się w wysokiej jakości obiektach i salach konferencyjnych, zlokalizowanych w dogodnych, dobrze skomunikowanych miejscach.

Kontakt z wykładowcami – możliwość nawiązania kontaktu z wykładowcami w przerwach oraz po zakończeniu szkoleń.

Certyfikat i materiały szkoleniowe – każdy uczestnik otrzymuje certyfikat oraz komplet autorskich materiałów szkoleniowych.

Teoria i praktyka – łączymy teorię z praktyką, którą wykorzystasz w swojej codziennej pracy.

Doświadczenie – działamy w branży od 18 lat, co przekłada się na wysoką jakość usług i tysiące przeprowadzonych szkoleń.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i skorzystania z profesjonalnych szkoleń, które pomogą Państwu zdobyć niezbędne umiejętności i wiedzę w zakresie księgowości i kadr.

Szkolenia z Podatku VAT

Szkolenia z VAT dla Księgowych

Szkolenia z VAT dla księgowych to specjalistyczne kursy, które mają na celu dostarczenie szczegółowej wiedzy na temat przepisów dotyczących podatku VAT. Uczestnicy dowiedzą się, jak prawidłowo rozliczać VAT, jakie są najnowsze zmiany w przepisach oraz jak unikać najczęstszych błędów w praktyce księgowej. Szkolenia te są niezbędne dla księgowych pracujących zarówno w małych firmach, jak i w dużych korporacjach.

Podatek VAT w Spółdzielniach Mieszkaniowych

Szkolenia z zakresu podatku VAT w spółdzielniach mieszkaniowych obejmują specyficzne zagadnienia związane z rozliczeniami w spółdzielniach. Kursy te pozwalają na dokładne poznanie przepisów dotyczących opodatkowania spółdzielni oraz na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy.

Szkolenie z VAT

Szkolenie z VAT to kompleksowy kurs, który omawia wszystkie aspekty związane z podatkiem od wartości dodanej. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat zasad opodatkowania, obowiązków podatkowych oraz prawidłowego wypełniania deklaracji VAT. Szkolenie jest skierowane do osób, które chcą zwiększyć swoją wiedzę na temat VAT i poprawić swoje umiejętności praktyczne.

Szkolenia z Prawa Pracy

Szkolenia z Prawa Pracy

Szkolenia z Prawa Pracy to kursy, które dostarczają kompleksowej wiedzy na temat przepisów regulujących stosunki pracy. Uczestnicy dowiedzą się, jak prawidłowo interpretować i stosować przepisy Kodeksu Pracy oraz jakie są najnowsze zmiany w przepisach.

Szkolenie z Prawa Pracy Online

Szkolenie z prawa pracy online to wygodna forma zdobywania wiedzy, która umożliwia uczestnikom naukę w dowolnym miejscu i czasie. Kursy te obejmują wszystkie kluczowe zagadnienia związane z prawem pracy, w tym interpretację przepisów, prawa i obowiązki pracodawców oraz pracowników.

Zmiany w Kodeksie Pracy

Szkolenia dotyczące zmian w Kodeksie Pracy koncentrują się na najnowszych nowelizacjach i ich praktycznym zastosowaniu. Uczestnicy dowiedzą się, jak te zmiany wpływają na codzienną pracę oraz jakie nowe obowiązki zostały nałożone na pracodawców i pracowników.

Ceny Transferowe

Dokumentacja Cen Transferowych Szkolenie

Szkolenie z dokumentacji cen transferowych to kurs, który omawia zasady tworzenia dokumentacji cen transferowych oraz najnowsze wymagania prawne w tym zakresie. Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę, jak prawidłowo sporządzać dokumentację, aby spełniała ona wszystkie wymogi ustawowe.

Szkolenie z Cen Transferowych

Szkolenie z cen transferowych to kurs skierowany do osób zajmujących się międzynarodowymi transakcjami wewnątrzgrupowymi. Uczestnicy nauczą się, jak prawidłowo ustalać ceny transferowe oraz jak unikać ryzyka związanego z kontrolami podatkowymi.

Szkolenia RODO

Szkolenia z RODO

Szkolenia z RODO to kursy, które dostarczają wiedzy na temat ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem RODO. Uczestnicy dowiedzą się, jak prawidłowo przetwarzać dane osobowe, jakie są obowiązki administratorów danych oraz jakie sankcje grożą za nieprzestrzeganie przepisów.

Szkolenie RODO Online

Szkolenie RODO online umożliwia zdobycie wiedzy na temat ochrony danych osobowych w wygodny sposób, bez konieczności wychodzenia z domu. Kursy te są skierowane do pracowników różnych działów, którzy na co dzień przetwarzają dane osobowe.

Szkolenie RODO dla Pracowników

Szkolenie RODO dla pracowników to kurs, który koncentruje się na praktycznych aspektach ochrony danych osobowych w miejscu pracy. Uczestnicy nauczą się, jak chronić dane klientów i pracowników oraz jakie są ich obowiązki w zakresie przetwarzania danych.

Szkolenia z Ochrony Danych Osobowych

Szkolenia z ochrony danych osobowych obejmują wszystkie aspekty związane z przetwarzaniem i ochroną danych zgodnie z przepisami RODO. Kursy te są skierowane zarówno do osób odpowiedzialnych za ochronę danych, jak i do pracowników mających dostęp do danych osobowych.

Szkolenia z RODO dla Spółdzielni Mieszkaniowych

Szkolenia z RODO dla spółdzielni mieszkaniowych to kursy, które omawiają specyficzne wymagania dotyczące ochrony danych w spółdzielniach. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat prawidłowego przetwarzania danych mieszkańców oraz obowiązków spółdzielni w zakresie ochrony danych.

Szkolenie RODO dla Firm

Szkolenie RODO dla firm to kurs, który przygotowuje przedsiębiorstwa do wdrożenia skutecznych procedur ochrony danych osobowych. Uczestnicy dowiedzą się, jak zapewnić zgodność z przepisami RODO oraz jak minimalizować ryzyko naruszenia ochrony danych.

Szkolenia Rachunkowo-Księgowe

Szkolenia Księgowe Online

Szkolenia księgowe online to kursy, które umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu rachunkowości i księgowości w formie zdalnej. Uczestnicy mogą uczyć się w dowolnym czasie i miejscu, co pozwala na elastyczne dopasowanie nauki do własnych potrzeb.

Szkolenia dla Księgowych

Szkolenia dla księgowych to kursy, które dostarczają szczegółowej wiedzy na temat prowadzenia księgowości. Uczestnicy zdobędą umiejętności niezbędne do prawidłowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych.

Szkolenia Wyjazdowe dla Księgowych

Szkolenia wyjazdowe dla księgowych to kursy, które łączą naukę z możliwością odpoczynku w atrakcyjnych lokalizacjach. Uczestnicy mogą zdobyć wiedzę oraz wymieniać się doświadczeniami z innymi profesjonalistami w komfortowych warunkach.

Szkolenia Rachunkowe

Szkolenia rachunkowe to kursy, które obejmują wszystkie aspekty związane z rachunkowością, od podstawowych zasad po zaawansowane techniki rachunkowości. Uczestnicy dowiedzą się, jak prawidłowo prowadzić rachunki oraz jakie są najnowsze zmiany w przepisach.

Szkolenia dla Biur Rachunkowych

Szkolenia dla biur rachunkowych to kursy skierowane do pracowników biur rachunkowych, które dostarczają wiedzy na temat efektywnego prowadzenia księgowości dla różnych klientów. Uczestnicy zdobędą umiejętności niezbędne do zarządzania księgowością wielu firm jednocześnie.

Szkolenia Kadry i Płace

Szkolenia dla Kadrowych

Szkolenia dla kadrowych to kursy, które dostarczają wiedzy na temat zarządzania kadrami oraz płacami. Uczestnicy dowiedzą się, jak prawidłowo prowadzić dokumentację pracowniczą, jakie są obowiązki kadrowego oraz jak skutecznie zarządzać wynagrodzeniami.

Kadry Szkolenie

Kadry szkolenie to kurs, który omawia wszystkie aspekty związane z zarządzaniem kadrami. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat prawa pracy, rekrutacji, zarządzania zasobami ludzkimi oraz systemów wynagrodzeń.

Szkolenia Online dla Kadr

Szkolenia online dla kadr to kursy, które umożliwiają zdobycie wiedzy na temat zarządzania kadrami w formie zdalnej. Uczestnicy mogą uczyć się w dowolnym miejscu i czasie, co pozwala na elastyczne dopasowanie nauki do własnych potrzeb.

Szkolenia dla Księgowych

Szkolenia dla księgowych obejmują również aspekty związane z kadrami i płacami. Uczestnicy dowiedzą się, jak prawidłowo rozliczać wynagrodzenia oraz jakie są obowiązki księgowego w zakresie zarządzania kadrami.

Szkolenia z Płac

Szkolenia z płac to kursy, które dostarczają szczegółowej wiedzy na temat rozliczania wynagrodzeń. Uczestnicy dowiedzą się, jak prawidłowo prowadzić dokumentację płacową, jakie są obowiązki pracodawcy oraz jak unikać błędów w rozliczeniach płacowych.

O nas

Nasza firma specjalizuje się w szkoleniach dla różnych podmiotów prawa. Oprócz zagadnień związanych z podatkiem VAT przeprowadzamy szkolenia także z zakresu PDOP, rachunkowości, środków trwałych, PDOF, prawa pracy, a także dla działów kadrowo-płacowych. Jesteśmy elastyczni, reagujemy na potrzeby Klienta, proponując mu możliwie najlepsze rozwiązania. Współpracujemy z zespołem ekspertów w swoich dziedzinach; ich wiedza i doświadczenie to sukces naszych Klientów.

Dane kontaktowe

ul. Pachońskiego 9, 31-223 Kraków NIP: 945-20-17-156
tel. (12) 66-15-335
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adresy do naszych mediów społecznościowych:

Facebook

Linkedin

Youtube