Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą od 1 stycznia 2022 r. „Polski Ład 2.0. i 1.0.” oraz odwołanie pandemii – wybrane zagadnienia

Miejsce szkolenia:

ANDEL'S HOTEL
ul. Pawia 3, Kraków
Kontakt z nami: ece@eceszkolenia; (12) 66-15-335 (336)

Prelegent: Pani Lucyna Tarnowska - ekspert z dziedziny PDOF z wieloletnim doświadczeniem w pracy w organach skarbowych, w tym na stanowisku kierowniczym, wieloletni wykładowca. Ceniony i lubiany przez uczestników szkoleń.

                                                                                                             

Termin: 25.11.2022, godz.10.00-15.00

Miejsce szkolenia: KRAKÓW,  Vienna House Andel’s  Cracow, ul. Pawia 3                  

Cena: 499 zł + 23% VAT        

5% rabatu przy zgłoszeniu 2 osób z jednej firmy

Cena obejmuje:

- materiały szkoleniowe w wersji drukowanej

- przerwy kawowe i lunch

- zaświadczenie uczestnictwa

Program szkolenia

Część I. „ Polski Ład 2.0. ” - zmiany w „ Polskim Ładzie 1.0. ” od 1 lipca 2022 r.

1. Ponowny wybór formy opodatkowania na 2022 r.
Przedsiębiorcy, którzy wybrali na ten rok podatek liniowy lub ryczałt, będą mogli zmienić decyzję
i rozliczyć się według skali podatkowej.
2. Obniżenie stawki skali podatkowej z 17% do 12% ( art. 27 ust. 1 ustawy PIT ).
Zmiana dotyczyć będzie dochodów / przychodów od 1 stycznia 2022 r. ( art. 18 ust.1 przepisów
przejściowych ).
3. Wolny od podatku nadal jest dochód w kwocie 30 000 zł.
4. Zlikwidowana została ulga dla „ klasy średniej ”
( uchylono art.26 ust.1 pkt 2aa i ust. 4a - 4c ustawy PIT ) z mocą od 1 stycznia 2022 r. ( art. 18 ust.
2 przepisów przejściowych ).
5. Przywrócono wspólne rozliczenie z dzieckiem przez samotnych rodziców ( art. 6 ust. 4c – 4h
ustawy PIT ), a zlikwidowano odliczenie od podatku 1 500 zł rocznie.
6. Zasiłki macierzyńskie otrzymane przez podatników, zostały objęte ulgami:
- dla młodych,
- na powrót,
- dla rodzin 4+,
- dla seniorów,
( art. 21 ust. 1 pkt 148, 152 - 154 ustawy PIT ).
2
7. Zmiany dotyczące składki zdrowotnej.
8. Częściowe odliczenie składki zdrowotnej
Podatnicy:
- podatku liniowego,
- ryczałtowcy,
- opodatkowani w formie karty podatkowej,
będą mogli częściowo odliczyć składkę zdrowotną.
9. Zmiana w zakresie zaliczania do kosztów składek na ubezpieczenie społeczne w części
finansowanej przez płatnika, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - zmiana brzmienia art. 22 ust. 6bb ustawy PIT.

10. Zmiana w uldze na związki zawodowe
11. Zmiana w uldze na zabytki
12. Zaliczki uproszczone u podatników rozliczających się na skali podatkowej ( art. 25 ust. 3
przepisów przejściowych ).
13. Księgi ( JPK-PIT )
Obowiązek prowadzenia przy użyciu programów komputerowych i przekazywania ksiąg
podatkowych i ewidencji w formie ustrukturyzowanej do urzędu skarbowego ( JPK-PIT ) został
przesunięty.
14. Ujednolicenie terminów składania zeznań rocznych
Zmiana terminu składania PIT-28, PIT-28S
Ustawa ujednolica terminy rozliczania dla wszystkich formularzy zeznań rocznych.
15. Do organizacji pożytku publicznego ( OPP ) trafi 1,5% PIT ( art. 45c ustawy PIT ).
II. Inne Zmiany
1. Zmiany dotyczące ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej wprowadzone ustawą o
NFZ art. 81 ust. 2, ust. 2c pkt 5, ust. 2g oraz art. 35 i 36 przepisów przejściowych ( Dz. U. z 2022 r.
poz. 807 ), która weszła w życie 13 kwietnia 2022 r.:
a). Dochód składkowy z uwzględnieniem różnic remanentowych.
b). Dochód składkowy z odpłatnego zbycia składników majątkowych.

3
Częs c II. Polski Ład 1.0. - zmiany od 1 stycznia 2022 r.
I. Zasady ogólne
1. Zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł
2. Zwiększenie progu podatkowego z 85 528 zł do 120 000 zł,
3. Limit transakcji goto wkowych obniz ony do 8 000 zł ( od 1 stycznia 2024 r. )
4. Sprzedaz samochodo w poleasingowych będzie opodatkowana w działalnos ci gospodarczej
5. Zmniejszenie wkładu w spo łce będzie opodatkowane
6. Wartos c początkowa dla celo w amortyzacji będzie ustalana według aktualnej wartos ci
rynkowej
7. Likwidacja moz liwos ci amortyzacji budynko w i lokali mieszkalnych oraz wyłączenie z koszto w
odpiso w amortyzacyjnych od tych budynko w i lokali
8. Likwidacja odliczenia od podatku składki zdrowotnej oraz zmiana sposobu naliczania składki
zdrowotnej
9. Likwidacja preferencyjnego rozliczenia dla samotnie wychowujących dzieci i zastąpienie go
odliczeniem 1 500 zł rocznie od podatku
10. Ulga dla klasy s redniej
11. Odliczenie od dochodu składek członkowskich na rzecz związko w zawodowych
12. Ulga na powro t
13. Ulga dla rodziny z co najmniej czwo rką dzieci ( 4+ )
14. Ulga dla senioro w
15. Modernizacja przepiso w w zakresie ulgi badawczo - rozwojowej ( B+R )
16. Moz liwos c korzystania jednoczes nie z ulgi IP Box i ulgi B+R
17. Ulga na prototyp
18. Ulga na robotyzację
19. Ulga na ekspansję
20. Ulga sponsoringowa
21. Ulga na zabytki
22. Ulga na nabycie terminala płatniczego
23. Limit płatnos ci goto wkowych dla transakcji z konsumentami ( od 1 stycznia 2024 r. )
24. Opodatkowanie nielegalnego zatrudnienia
25. Nieodpłatne s wiadczenie polegające na udostępnieniu pracownikowi samochodu słuz bowego
do celo w prywatnych
26. Nowe zasady okres lania wzoro w formularzy PIT
4
27. Zmiana włas ciwos ci urzędu skarbowego, do kto rego podatnik powinien składac zeznanie
roczne PIT
28. Najem „ prywatny ” będzie opodatkowany tylko na ryczałcie ( od 1 stycznia 2023 r. )
II. Ryczałt ewidencjonowany
1. Zmiana definicji „ wolnych zawodo w ”
2. Obniz ka stawek podatku w ryczałcie
3. Nowa Ewidencja przychodo w ( Dz. U. z 2021 r. poz. 2414 ).
III. Karta podatkowa
1. Utrata prawa do karty podatkowej
2. Od 2022 r. nie będzie moz na składac wniosko w o opodatkowanie na karcie podatkowej
3. Stawki karty podatkowej na 2022 r. ( M.P. z 2021 r. poz. 1094 )
IV. Księgi
Obowiązek prowadzenia przy uz yciu programo w komputerowych i przekazywania ksiąg
podatkowych i ewidencji w formie ustrukturyzowanej do urzędu skarbowego ( JPK-PIT ).
Częs c III. ODWOŁANIE STANU EPIDEMII - od 16 maja 2022 r. (wprowadzono stan
zagroz enia epidemicznego ) - obowiązywanie szczego lnych rozwiązan w podatku
PIT w związku z odwołaniem stanu epidemii:
1. DO KON CA MAJA 2022 r.
a). Odliczenie od dochodu w celu obliczenia podatku lub zaliczki darowizn ( w tym darowizn
rzeczowych wskazanych w ustawie ).
b). Otrzymane darowizny nie są zaliczane do przychodo w, oraz kosztem uzyskania przychodo w
są koszty wytworzenia lub cena nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn
2. DO KON CA 2022 r.:
a). Ulga na złe długi dla dłuz niko w
b). Ulga na złe długi dla wierzycieli
3. DO KON CA MAJA 2022 r. - Jednorazowa amortyzacja od s rodko w trwałych nabytych w celu
produkcji towaro w związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
4. NADAL OBOWIĄZUJE ( stan zagroz enia epidemicznego ) - Do koszto w uzyskania przychodo w
będzie moz na zaliczyc kary i odszkodowania wskazane w ustawie.
5. DO KON CA 2022 r. - Ulga B+R - podatnicy, kto rzy prowadzą działalnos c badawczo - rozwojową,
kto rej celem jest opracowanie produkto w niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19, mogą
skorzystac z ulgi juz przy obliczaniu zaliczki.
6. DO KON CA 2022 r. - Ulga IP BOX – moz liwos c stosowania stawki 5% podatku do zaliczki od
5
dochodo w z kwalifikowanych praw własnos ci intelektualnej, kto re wykorzystywane są do
przeciwdziałania COVID-19.
7. DO KON CA MAJA 2022 r. - Przychody z budynko w korzystają ze zwolnienie z podatku od
przychodo w z budynko w.
8. NADAL OBOWIĄZUJE ( stan zagroz enia epidemicznego ) - termin zmieniony w związku z
COVID-19: do 14 dni, termin na zgłoszenie płatnos ci na rachunek spoza „ białej listy ”

Pobierz program szkolenia: 25.11_PDOF_program.pdf

Szczegóły organizacyjne

Termin: 25.11.2022, godz.10.00-15.00

Miejsce szkolenia: KRAKÓW,  Vienna House Andel’s  Cracow, ul. Pawia 3                  

Cena: 499 zł + 23% VAT        

5% rabatu przy zgłoszeniu 2 osób z jednej firmy

 

Cena obejmuje:

- materiały szkoleniowe w wersji drukowanej

- przerwy kawowe i lunch

- zaświadczenie uczestnictwa

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

Aby zagwarantować płynny proces rejestracji i organizacji szkolenia, prosimy o podanie bezpośredniego adresu e-mail oraz numeru telefonu osoby zgłaszanej. Dzięki tym danym będziemy w stanie skutecznie się komunikować i sprawnie przekazywać aktualizacje i istotne informacje dotyczące szkolenia.

Rejestracja zamknięta

Pobierz formularz rejestracji: 25.11_pdof_formularz.pdf


OPINIE UCZESTNIKÓW

Nie odpowiada Ci termin tego szkolenia, zapisz się na listę oczekujących na kolejny termin!

Podaj poprawny e-email

Pola oznaczone gwiazdką* są wymagane

O nas

Nasza firma specjalizuje się w szkoleniach dla różnych podmiotów prawa. Oprócz zagadnień związanych z podatkiem VAT przeprowadzamy szkolenia także z zakresu PDOP, rachunkowości, środków trwałych, PDOF, prawa pracy, a także dla działów kadrowo-płacowych. Jesteśmy elastyczni, reagujemy na potrzeby Klienta, proponując mu możliwie najlepsze rozwiązania. Współpracujemy z zespołem ekspertów w swoich dziedzinach; ich wiedza i doświadczenie to sukces naszych Klientów.

Dane kontaktowe

ul. Pachońskiego 9, 31-223 Kraków NIP: 945-20-17-156
tel. (12) 66-15-335
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adresy do naszych mediów społecznościowych:

Facebook

Linkedin

Youtube