Bilans 2022. Podatek CIT 2022/2023.Przygotowanie Spółdzielni Mieszkaniowych do podatkowego i rachunkowego zamknięcia roku 2022. Prezentacja wyniku z GZM i działalności gospodarczej. E-sprawozdanie finansowe wizualizacja, zatwierdzanie i przekazanie do KRS

Miejsce szkolenia:

Novotel Warszawa Centrum
Marszałkowska 94/98, Warszawa
Kontakt z nami: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; (12) 66-15-335 (336)

Wykładowca: wieloletni, doświadczony pracownik w spółdzielni mieszkaniowej, lustrator, posiadający uprawnienia w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, uczestnik przy badaniu sprawozdań finansowych SM, powoływana na biegłego sądowego w sprawach spółdzielczości mieszkaniowej - Pani Wiesława Bajer

Terminy dwudniowego szkolenia:

dzień I – 05.12.22 godz. 10.00 – 15.00

dzień II – 12.12.22 godz. 10.00 – 15.00

Cena: 1.199 zł + podatek VAT 23% VAT (za dwa dni szkoleniowe)

Uwaga! Przy zgłoszeniu min. 3 osób 5% rabat

Program szkolenia

BILANS 2022. Podatek CIT 2022/2023. Przygotowanie Spółdzielni Mieszkaniowych do podatkowego i rachunkowego zamknięcia roku 2022. Prezentacja wyniku z GZM i działalności gospodarczej. e-sprawozdanie finansowe wizualizacja, zatwierdzanie i przekazanie do KRS

1.      Najnowsze Interpretacje indywidualne, zmiany interpretacji przez Szefa KAS oraz odpowiedzi KIS na pytania dotyczące gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz utrwalona praktyka interpretacyjna organów Krajowej Administracji Skarbowej.

2.      CRBR - obowiązki spółdzielni - zgłoszenia zmian.

3.      Zmiany dla Spółdzielni Mieszkaniowych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, w tym m.in.

3.1.         zmiany w zakresie prowadzenia ksiąg przy użyciu programów komputerowych oraz przesyłania do urzędu skarbowego

3.2.         kasa w Spółdzielni Mieszkaniowej

3.3.         limity transakcji gotówkowych z przedsiębiorcami – skutki w PDOP.

4.      Preferencje w stanie zagrożenia epidemicznego.

5.      Obowiązek integracji kasy fiskalnej z terminalem płatniczym.

6.      Odwołanie pandemii a preferencje podatkowe.

6.1.         Preferencje podatkowe obowiązujące do końca maja 2022 r. Skutki w CIT w związku z odwołaniem epidemii

6.2.         Preferencje obowiązujące do końca 2022 r.

6.3.         Zwolnienie z PIT - limity

6.3.1.      Do końca 2022 roku

6.3.2.      Do końca 2023 roku

6.4.         Zwolnienie z tytułu wykorzystania źródeł ciepła.

7.      Zmiany dla Spółdzielni Mieszkaniowych w ustawie o rachunkowości.

8.      Sprawozdanie finansowe spółdzielni mieszkaniowej za 2022 r. – przygotowanie do jego sporządzenia.

8.1.       Otwarcie i zamknięcie ksiąg rachunkowych 2022 roku.

8.2.       Terminy określone w ustawie o rachunkowości obowiązujące dla sprawozdania finansowego za 2022 r. - Harmonogram prac związanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego (SF) za 2022 rok.

8.3.       Czynności poprzedzające sporządzenie sprawozdania finansowego.

9.      Sprawozdania finansowe za 2019, 2020 i 2021 rok.

9.1.1.    Brak uchwały o zatwierdzeniu Sprawozdania finansowego i podziale nadwyżki a przeksięgowanie nadwyżki, dochodów z nieruchomości wspólnej – terminy.

10.    Sprawozdanie finansowe spółdzielni mieszkaniowej za 2022 r.

10.1.     Fundusze Spółdzielni finansujące środki trwałe: prezentacja w bilansie

10.2.     Ustalenie wyniku z działalności Spółdzielni, w tym:

10.2.1 eksploatacja i utrzymanie nieruchomości (m.in.: mieszkaniowych, garażowych) i prezentacja w SF specyfiki działalności Spółdzielni – przeksięgowanie

10.2.2   Tytuły prawne do lokali (spółdzielcze, odrębna własność, najem) w świetle ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz w świetle podatku CIT

10.2.3   Działalność gospodarcza Spółdzielni Mieszkaniowych inna niż GZM

10.2.4   Wynik lokale użytkowe spółdzielcze prawa, odrębna własność i najem ustalenie i prezentacja w prawie rachunkowym i podatkowym

10.2.5   Wynik w świetle ustawy o rachunkowości, uosm i podatkowy

10.2.6   Centralne ogrzewanie – ewidencja w księgach rachunkowych na 31 grudnia, wynik rachunkowy, ujęcie podatkowe (CIT) w roku sprawozdawczym i następnym

10.2.7   Zasady rozliczenia wyniku z eksploatacji i utrzymania nieruchomości w roku następnym w świetle art. 6 uosm.

11.    Obroty wewnętrzne i koszt obrotów wewnętrznych.

12.    e-Sprawozdanie finansowe za 2022 rok.

12.1.   e-Sprawozdanie finansowe – wersja obowiązująca - daty, podpisy, forma,

- porównywalność danych,

- informacja dodatkowa (najważniejsze elementy i zmiany w 2022 roku)

- nota podatkowa

12.2.   Weryfikacja „testowe” złożenie sprawozdania finansowego oraz ustalenie na podstawie testu czy e-sprawozdanie finansowe zostałoby przyjęte w repozytorium KRS

12.3.   Wizualizacja sprawozdania finansowego

12.4.   Podpisywanie e-sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności.

13.    Sprawozdanie z działalności – obowiązki kierownika – kto podpisuje

13.1.   Sprawozdanie z działalności

13.2.   Podpisanie i udostępnianie sprawozdania z działalności - przekazanie do    KRS.

14.    Badanie, zatwierdzanie i udostępnianie - podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2022 rok.

15.    Należności spółdzielni mieszkaniowej w bilansie za 2022 r.

15.1.   Odpisy aktualizujące należności

15.2.   Odpisy aktualizujące wartość należności w kosztach podatkowych

15.3.   Moment zaliczenia odpisu do kosztów uzyskania przychodów

15.4.   Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne

15.5.   Terminy przedawnienia roszczeń określone w prawie cywilnym

15.6.   Podatkowe skutki umorzenia i przedawnienia wierzytelności oraz uznania jej za nieściągalną

15.7.   Skutki podatkowe umorzenia długu.

16.    Kredyty, dotacje i dofinansowania spółdzielni mieszkaniowej w rachunku bilansowym i podatkowym:

16.1.   Dotacja ze środków UE na remont i modernizację budynków mieszkalnych w ujęciu rachunkowym i podatkowych oraz ewidencja w księgach rachunkowych

16.2.   Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na cele mieszkaniowe

16.3.   Umorzenie pożyczki z WFOŚiGW.

17.    Świadectwa efektywności energetycznej (białe certyfikaty) w świetle interpretacji podatkowych a wyrok NSA – jak stosować?

17.1.   Interpretacje podatkowe – opodatkowanie dochodów z tzw. białych certyfikatów w świetle art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o pdop.

18.    Ulga za złe długi w zaliczkach i w rozliczeniu rocznym podatku dochodowego; zasady ogólne i preferencje w stanie epidemii

18.1.   Obowiązki Spółdzielni w zakresie ulgi za złe długi

18.2.   Ulga za złe długi w okresie pandemii

18.3.   Korekty u dłużnika – obowiązkowa

18.4.   Korekty u wierzyciela – dobrowolne prawo a nie obowiązek

18.5.   Ulga za złe długi w zeznaniu rocznym CIT.

19.    Fundusz remontowy w Spółdzielni Mieszkaniowej.

19.1.   Ewidencja i prezentacja w sprawozdaniu finansowym oraz ewidencja na kontach zespołu „6”

19.2.   Plan funduszu remontowego z uwzględnieniem nadwyżki a brak uchwały o podziale nadwyżki bilansowej

19.3.   Naliczenie funduszu remontowego w ciężar kosztów od lokali mieszkalnych art. 6 uosm

19.4.   Naliczenie funduszu remontowego od lokali użytkowych

19.5.   Wydatki w ramach funduszu remontowego – remont, ulepszenie termomodernizacja.

20.    Amortyzacja środków trwałych w spółdzielni mieszkaniowej rachunkowa i podatkowa

20.1.   Amortyzacja środków trwałych związanych z gospodarką zasobami mieszkaniowymi w ujęciu rachunkowym i podatkowym.

21.    Odszkodowania za szkody w środkach trwałych:

- w ujęciu rachunkowym

- podatkowym (art. 17 ust. 1 pkt 54a).

22.    Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej i mienia spółdzielni art. 5 ust.1 i 2 uosm – ustalanie, ewidencja i rozliczanie.

23.    Pustostany - Ewidencja i rozliczanie kosztów.

24.    Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

24.1.   Stawka podstawowa i stawka preferencyjna

24.2.   Mały podatnik definicja

24.3.   Limit dla małych podatników PIT i CIT w 2023 r

24.4.   Skutki przekroczenia limitu.

25.    Podatek dochodowy od przychodów z budynków art. 24b ustawy CIT – wyrok NSA, WSA i Interpretacja. Zmiany w zakresie zwrotu.

25.1.   Samodzielny lokal a podatek od przychodów z budynków

25.2.   Wartość budynku do ustalenia podatku od przychodów z budynków

25.3.   Ustalenie przychodu z budynków, które są w części wynajmowane

25.4.   Obiekty zakwalifikowane jako lokale własne oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego podlegają tzw. podatkowi od przychodów z budynków

25.5.   Budynki wynajmowane na godziny/dni oraz używane częściowo przez najemców i pracowników

25.6.   Ewidencja księgowa podatku od przychodów z budynków u podatnika CIT.

26.    Opłata przekształceniowa - korekta wartości przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu we własność – Wyrok TSUE – Interpretacja ogólna Ministra Finansów – opodatkowanie opłat podatkiem VAT.

27.    Automatyczne zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach (ZAS-W) w e-US.

28.    Odpis na ZFŚS w 2022 r.

29.    Odpis na ZFŚS w 2023 r.

30.    Termin na złożenie zawiadomienia o zmianie urzędu skarbowego.

31.    Zmiany w CIT i przedłużenie działania Tarczy Antyinflacyjnej.

32.    Uchwały (wzory) – Sprawozdanie finansowe.

33.    Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Pobierz program szkolenia: 5,12.12.22 Bilans SM Warszawa program.pdf

Szczegóły organizacyjne

Miejsce szkolenia: NOVOTEL WARSZAWA CENTRUM, ul. Marszałkowska 94/98, Warszawa

Terminy dwudniowego szkolenia:

dzień I – 05.12.22 godz. 10.00 – 15.00

dzień II – 12.12.22 godz. 10.00 – 15.00

Cena: 1.199 zł + podatek VAT 23% VAT (za dwa dni szkoleniowe)

Uwaga! Przy zgłoszeniu min. 3 osób 5% rabat

Cena szkolenia obejmuje:

  • materiały szkoleniowe,
  • imienne zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu,
  • lunch,
  • przerwy kawowe

Forma płatności: przelew po szkoleniu po otrzymaniu faktury (7-dniowy termin zapłaty).

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

Aby zagwarantować płynny proces rejestracji i organizacji szkolenia, prosimy o podanie bezpośredniego adresu e-mail oraz numeru telefonu osoby zgłaszanej. Dzięki tym danym będziemy w stanie skutecznie się komunikować i sprawnie przekazywać aktualizacje i istotne informacje dotyczące szkolenia.

Rejestracja zamknięta

Pobierz formularz rejestracji: 5,12.12.22 Bilans SM Warszawa zgloszenie.pdf


OPINIE UCZESTNIKÓW

Nie odpowiada Ci termin tego szkolenia, zapisz się na listę oczekujących na kolejny termin!

Podaj poprawny e-email

Pola oznaczone gwiazdką* są wymagane

O nas

Nasza firma specjalizuje się w szkoleniach dla różnych podmiotów prawa. Oprócz zagadnień związanych z podatkiem VAT przeprowadzamy szkolenia także z zakresu PDOP, rachunkowości, środków trwałych, PDOF, prawa pracy, a także dla działów kadrowo-płacowych. Jesteśmy elastyczni, reagujemy na potrzeby Klienta, proponując mu możliwie najlepsze rozwiązania. Współpracujemy z zespołem ekspertów w swoich dziedzinach; ich wiedza i doświadczenie to sukces naszych Klientów.

Dane kontaktowe

ul. Pachońskiego 9, 31-223 Kraków NIP: 945-20-17-156
tel. (12) 66-15-335
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adresy do naszych mediów społecznościowych:

Facebook

Linkedin

Youtube