background

 

 1. Nowe regulacje dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi; powiązania zagraniczne, powiązania krajowe; eliminowanie podwójnego opodatkowania.
 1. Zmiany w zakresie dokumentacji cen transferowych; obowiązek dokumentowania transakcji rozszerzony na umowy spółek osobowych, zakłady zagraniczne polskich spółek.
 2. Niedostateczna kapitalizacja - rozszerzenie regulacji na podmioty powiązane pośrednio, pożyczki otrzymane przed i po 01.01.201 r., stare i nowe zasady obliczania odsetek wyłączonych z kosztów podatkowych; przykłady praktyczne.
 3. Rozwiązanie alternatywne w stosunku do przepisów o niedostatecznej kapitalizacji; stosowanie wzoru opartego na stopie referencyjnej NBP oraz wartości podatkowej aktywów; wybór i rezygnacja z metody alternatywnej.
 4. Podatek u źródła – ważność certyfikatu rezydencji podatkowej po zmianach od 04.01.2015 r., obowiązki płatnika (deklaracje, informacje, płatność podatku), praktyczne przykłady obliczania podatku z uwzględnieniem ubruttowienia. 
 5. Opodatkowanie dywidend i udziałów w zyskach; doprecyzowanie przepisów dotyczących niepodzielonych zysków.
 6.  Nowy regulacje dotyczące ustalania przychodów i kosztów świadczeń w naturze oraz przychodu z tytułu regulowania zobowiązań w formie niepieniężnej.
 7.  Komercjalizowana własność intelektualna wnoszona do spółek kapitałowych; odroczenie opodatkowania przychodu na okres 5 lat.
 8. Opodatkowanie dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC).
 9. Inne zmiany w podatku dochodowym od stycznia 2015 r.:
  • wystąpienie wspólnika ze spółki osobowej
  • zmiana przepisów dotyczących "wymiany udziałów"
  • wydatki na nowe technologie, odliczane od podstawy opodatkowania
  • ujednolicenie stosowanych definicji pochodnych instrumentów finansowych oraz momentu powstania przychodu z ich realizacji
  • nowa fakultatywna zasada uznawania zaliczek za przychód
  • nowe regulacje w zakresie sprzedaży krótkiej.
 10. Bieżące problemy z zakresu ustalania przychodów i kosztów podatkowych oraz dokonywania korekt przychodów i kosztów w świetle aktualnych interpretacji podatkowych i najnowszego orzecznictwa NSA.
 11. Samochody osobowe w firmie; korzystanie przez pracowników z samochodów służbowych; aktualne interpretacje podatkowe dotyczące kosztów eksploatacji samochodu w firmie; ujęcie w rachunku podatku dochodowego skutków zmiany przeznaczenia lub sprzedaży samochodu.
 12. Nowe wzory zeznań, deklaracji, oświadczeń i informacji od 01.01.2015 r.
 13. Obowiązki podatnika w zakresie składania organowi podatkowemu sprawozdania finansowego, opinii lub raportu biegłego rewidenta w świetle wprowadzonych od 01.01.2015 r. sankcji w kodeksie karnym skarbowym.
 14. Odpowiedzi na pytania uczestników. 

 

szkol sl finansowo ksiegowych