background

W Dzienniku Ustaw z dnia 31 grudnia 2012 r. poz. 1550 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 211, poz. 1333, z późn.).

W rozporządzeniu zmieniającym dokonano zmian wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (druki VAT-7, VAT-7K, VAT-7D) oraz zmieniono objaśnienia do deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D).

Zgodnie z brzmieniem § 2 ustęp 1 rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług wraz z objaśnieniami określone w załącznikach nr 1-4 do niniejszego rozporządzenia stosuje się, począwszy od rozliczenia za pierwszy okres rozliczeniowy 2013 r. Oznacza to, że nowa 13-ta już wersja deklaracji VAT-7 stosowana jest od rozliczenia za pierwszy okres rozliczeniowy 2013 r., tzn. że może być najwcześniej stosowana w rozliczeniu za styczeń 2013 r.

Ponadto zgodnie z § 2 ust. 2 zmieniającego rozporządzenia wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług wraz z objaśnieniami określone w załącznikach nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług w brzmieniu dotychczasowym mogą być stosowane nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy 2013 r. Natomiast z § 2 ust. 3 zmieniającego rozporządzenia wynika, że przepisu ust. 2 nie stosuje się do rozliczeń za okresy rozliczeniowe, w których podatnik koryguje podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego na podstawie art. 89a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług lub dokonuje zwiększenia podatku naliczonego na podstawie art. 89b ust. 4 tej ustawy.

Zmiany we wskazanych wyżej wszystkich drukach deklaracji są analogiczne (w deklaracji VAT-7D inna jest numeracja pozycji) i poza niewielkimi zmianami dotyczącymi części B. deklaracji, odnoszą się do zmienionych przepisów w zakresie rozliczania podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności. Zmienione zostało oznaczenie części B deklaracji. Część B. deklaracji dotyczyła danych podatnika. Po zmianie część ta jest oznaczona jako „dane identyfikacyjne i adres siedziby / adres zamieszkania podatnika”. Ponadto część B. w starym wzorze deklaracji podzielona była na część B.1. i część B.2. W obecnym wzorze deklaracji części te zostały połączone stanowiąc jedną część B.

W nowym wzorze deklaracji w części F. dodano pozycję nr 70. Zgodnie z objaśnieniami do deklaracji dla podatku od towarów i usług w poz. 70. należy zaznaczyć kwadrat „tak”, jeżeli podatnik w okresie rozliczeniowym dokonał zwiększenia podatku naliczonego na podstawie art. 89b ust. 4 ustawy w związku z uregulowaniem należności, której nieuregulowanie skutkowało zmniejszeniem odliczonej kwoty podatku w rozliczeniu za wcześniejsze okresy rozliczeniowe. Normodawca nie wyjaśnił jednak, czy w pozycji 70. należy zaznaczyć kwadrat „nie”, jeżeli podatnik w okresie rozliczeniowym nie dokonał zwiększenia podatku naliczonego na podstawie art. 89b ust. 4 ustawy w związku z uregulowaniem należności. Należy uznać, że w takiej sytuacji pole to należy zaznaczyć. Jeśli bowiem w deklaracji ustawodawca wskazał nowe kwadraty w pozycji 70. – „tak” i „nie”, to w sytuacji wystąpienia określonych okoliczności (korekty albo jego braku na podstawie art. 89b ust. 4 ustawy o VAT) należy zaznaczyć właściwy kwadrat, nawet jeśli jest to kwadrat „nie”. Jest więc wymóg prawidłowego złożenia deklaracji VAT-7, a nie możliwość z której podatnik może skorzystać.

Jak wskazano wyżej normodawca w nowym rozporządzeniu wyjaśnił, że nowe wzory deklaracji stosuje się począwszy od rozliczenia za pierwszy okres rozliczeniowy 2013 r. Jednakże jeśli podatnik nie dokonuje korekty na podstawie art. 89b ust. 4 ustawy o VAT nie musi składać deklaracji na nowym wzorze. Może pozostać przy starym wzorze deklaracji, nawet do końca 2013 r.

Pojawia się wątpliwość, czy pozycję 70. należy wypełniać również wówczas, gdy dokonujemy korekty podatku na podstawie uchylonych przepisów (obowiązujących w 2012 r.) dotyczących korekt podatku, czy też pozycję 70. zaznaczamy wyłącznie, gdy stosujemy korekty na podstawie „nowych” przepisów. Skoro ustawodawca w ustępie 3 rozporządzenia zmieniającego wskazuje, że nowe wzory deklaracji stosuje się za okresy rozliczeniowe, w których podatnik koryguje podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego na podstawie art. 89a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług lub dokonuje zwiększenia podatku naliczonego na podstawie art. 89b ust. 4 tej ustawy, a więc na podstawie przepisów obowiązujących w 2013 r., to oznacza, że w 2013 r. składając deklarację VAT-7 na nowym worze deklaracji i dokonując korekt na podstawie „starych” przepisów (w których wierzyciel był zobowiązany do wyłania do dłużnika zawiadomienia) podatnik nie zaznacza w pozycji 70. kwadratu ani „tak”, ani „nie”.

W części G. deklaracji dodano dwie pozycje – pozycję 73. i pozycję 74. Pozycja 73. dotyczy zawiadomienia o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego na druku VAT-ZD. Zgodnie z nowymi objaśnieniami do deklaracji w pozycji 73. należy zaznaczyć kwadrat nr 1 „tak”, jeżeli podatnik składa zawiadomienie o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego (VAT-ZD), o którym mowa w art. 89a ust. 5 ustawy (z tytułu wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona), w przeciwnym wypadku należy zaznaczyć kwadrat nr 2 „nie”.

W tym przypadku normodawca jednoznacznie określił kiedy należy zaznaczyć kwadrat „tak” bądź kwadrat „nie”. Analogicznie jak w sytuacji zaznaczenia pozycji 70., pozycję 73. należy zaznaczać jeżeli wierzyciel dokonuje korekty na podstawie „nowych” przepisów dotyczących rozliczenia podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności. Jeśli więc korekta podatku należnego u wierzyciela jest dokonywana na podstawie „starych” przepisów, pomimo składania nowego wzoru deklaracji podatkowej pozycji 73. nie zaznacza się.

Pozycja 74. dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy podatnik w pozycji 73 zaznaczy kwadrat „tak”. Wówczas w pozycji 74. należy podać liczbę załączników VAT-ZD, które podatnik załącza do deklaracji VAT-7.

szkol sl finansowo ksiegowych