background

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w indywidualnej interpretacji z dnia 15 stycznia 2013 r. Nr IPTPP4/443-742/12-2/ALN rozstrzygnął o możliwości wystawienia zbiorczej faktury korygującej dotyczącej całości obrotu wybranych typów towarów w danym okresie rozliczeniowym.

Z pytaniem do organu podatkowego zwróciła się Spółka, która jest producentem wyrobów płytek ceramicznych. Do umów handlowych Spółki zostaną wprowadzone postanowienia, zgodnie z którymi odbiorcom będą przyznawane rabaty uzależnione od wielkości zakupów w Spółce. Stawka Rabatu jest ustalana każdorazowo do 10 dnia miesiąca następnego po zakończeniu poprzedniego okresu rozliczeniowego na podstawie zrealizowanych obrotów między Stronami. Rabat zostanie udokumentowany tzw. uproszczoną fakturą korygującą, o której mowa w par. 13 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.03.2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Rabat będzie udzielany na wszystkie dostawy towarów (na cały obrót) ale podstawą kalkulacji Rabatu będzie wyłącznie obrót na wybranych i ustalonych między stronami grupach wyrobów. Innymi słowy, Rabat będzie obliczany na podstawie wszystkich albo tylko niektórych grup produktów będących w ofercie Spółki i będących przedmiotem dostawy (np. wszystkie dostawy wyrobu A stanowią podstawę wyliczenia Rabatu, natomiast wyroby B są wyłączone z podstawy liczenia Rabatu).

Spółka zadała pytanie, czy prawidłowe będzie wystawianie faktur korygujących uproszczonych dokumentujących udzielenie rabatu do całości obrotu w danym okresie rozliczeniowym na rzecz danego odbiorcy, przy czym podstawą obliczenia rabatu będą wszystkie dostawy niektórych typów towarów dokonanych w danym okresie rozliczeniowym.

Zdaniem Spółki faktura korygująca uproszczona może być wystawiona także w przypadku, gdy rabat obliczany jest na podstawie niektórych tylko typów towarów dostarczonych odbiorcom. Warunkiem jest aby w ramach typu towaru, na podstawie którego udzielono rabatu, zostały nim objęte wszystkie dostawy tego typu towaru. Przedstawione powyżej rozumowanie znajduje swoje odzwierciedlenie w aktualnym orzecznictwie sądowo-administracyjnym. Na poparcie powyższego twierdzenia Spółka przytoczyła wyrok WSA w Gliwicach z dnia 16.04.2012r. (sygn. akt III SA/Gl 1684/11), w którym stwierdzono, że „należy zgodzić się ze Spółką, że w opisanym zdarzeniu przyszłym może wystawić fakturę korygującą zbiorczą w przypadku udzielenia rabatu do całości, czyli wszystkich dostaw konkretnego towaru (wyrobu) bądź towarów (wyrobów) w sytuacji, gdy:

 1. pojawiają się one z innymi towarami (wyrobami) nieobjętymi rabatem na fakturach sprzedaży wystawionych dla kontrahenta za dany okres,
 2. nawet ten towar (ten asortyment) nie pojawił się na każdej fakturze sprzedażowej wystawionej dla klienta za dany okres,
 3. zastosowane zostały różne stawki rabatów dla poszczególnych grup towarów (asortymentów).”

Takie samo stanowisko prezentowane jest w interpretacjach indywidualnych (np. IPPP1/443-495/11-5/AP z 24 czerwca 2011 roku, DIS w Warszawie, IPPP1/443-224/12-2/AP z 24 maja 2012 roku, DIS w Warszawie, ILPP4/443-709/11-2/BA z 4 stycznia 2012 roku, DIS w Poznaniu).

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi uznał stanowisko Spółki za prawidłowe. W myśl § 13 ust. 1 rozporządzenia, w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą tę fakturę. Na podstawie § 13 ust. 2 rozporządzenia, w przypadku gdy podatnik udziela rabatu w odniesieniu do jednej lub więcej dostaw towarów lub usług, faktura korygująca powinna zawierać:

 1. numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 2. dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
  1. określone w § 5 ust. 1 pkt 1-6;
  2. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych rabatem;
 3. kwotę i rodzaj udzielonego rabatu;
 4. kwotę zmniejszenia podatku należnego.

W świetle § 13 ust. 3 rozporządzenia, w przypadku gdy podatnik udziela rabatu w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych dla jednego odbiorcy w danym okresie, faktura korygująca powinna zawierać:

 1. numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 2. dane określone w § 5 ust. 1 pkt 3 i 4;
 3. okres, do którego odnosi się udzielany rabat;
 4. kwotę udzielonego rabatu oraz kwotę zmniejszenia podatku należnego.

Jeżeli rabat dotyczy sprzedaży opodatkowanej różnymi stawkami, kwotę rabatu oraz kwotę zmniejszenia podatku należnego, o których mowa w ust. 2 i 3, podaje się w podziale na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku (§ 13 ust. 4 rozporządzenia).

Z powyższych uregulowań dotyczących wystawiania faktur korygujących wynika, że podatnik może wystawić fakturę korygującą zawierającą:

 1. numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 2. dane określone w § 5 ust. 1 pkt 3 i 4;
 3. okres, do którego odnosi się udzielany rabat;
 4. kwotę udzielonego rabatu oraz kwotę zmniejszenia podatku należnego;

 bez konieczności odniesienia jej do faktur pierwotnych, tj. bez podania danych zawartych w fakturze, której dotyczy faktura korygująca obejmujących dane określone w § 5 ust. 1 pkt 1-2 i pkt 5 i 6 oraz nazwy (rodzaju) towarów lub usług objętych rabatem.

Jednakże warunkiem dokonania korekty w formie przewidzianej w § 13 ust. 3 rozporządzenia jest, aby korekta za dany okres z tytułu udzielenia rabatu dotyczyła wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych dla jednego odbiorcy w danym okresie.

Z okoliczności sprawy wynika, iż niezależnie od sposobu wyliczenia rabatu przyznanego kontrahentowi za przyjęty przez strony umowy okres rozliczeniowy (miesiąc, kwartał, rok), udzielony przez Spółkę rabat będzie obniżał cały obrót uzyskany przez danego kontrahenta w przyjętym przez strony okresie rozliczeniowym.

Stwierdzić należy, że skoro, jak wskazała Spółka - rabat udzielany będzie kontrahentowi w odniesieniu do całości dokonanego z nim obrotu, tj. do wszystkich dostaw dokonanych na rzecz danego kontrahenta, zarówno wyrobów, których dostawa była podstawą kalkulacji rabatu jak i pozostałych wyrobów, to rabat może zostać udokumentowany poprzez wystawienie faktury korygującej uproszczonej, o której mowa w § 13 ust. 3 rozporządzenia, zawierającej wszystkie wskazane w tym przepisie elementy.

Zauważyć również należy, iż w sytuacji gdy Spółka udzieli rabatu dotyczącego sprzedaży opodatkowanej różnymi stawkami, wtedy Spółka winien mieć na uwadze przepis § 13 ust. 4 rozporządzenia, zgodnie z którym kwotę rabatu oraz kwotę zmniejszenia podatku należnego, o których mowa w ust. 2 i 3, podaje się w podziale na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.

szkol sl finansowo ksiegowych