background
Usługi szkoleniowe zwolnione z podatku VAT

Aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące zwolnienia od podatku VAT przysparzają wiele problemów płatnikom, również jeśli chodzi o usługi szkoleniowe. Organizacje, które je oferują, muszą każdorazowo ustalić, czy w stosunku do konkretnego uczestnika kursu powinny zastosować stawkę 23%, czy też mogą skorzystać ze zwolnienia od podatku VAT.

Aby to ustalić, należy pod uwagę wziąć art. 43 ust. 1 ustawy o VAT. Szczegółowe informacje dotyczące ewentualnych zwolnień z podatku działalności edukacyjnej można znaleźć w punktach 26-29.

Zgodnie z wymienioną wyżej ustawą, ze zwolnienia skorzystać mogą:

  • jednostki objęte systemem oświaty w zakresie kształcenia i wychowania (art. 43 ust.1 pkt 26 ustawy o VAT);
  • jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, uczelnie oraz jednostki badawczo-rozwojowe w zakresie kształcenia na poziomie wyższym(art. 43 ust.1 pkt 26 ustawy o VAT);
  • nauczyciele oferujący usługi szkoleniowe (prywatnego nauczania) na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimanzjalnym i wyższym (art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT);
  • przedsiębiorcy, który świadczą usługi szkoleniowe dotyczące nauki języków obcych (art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT).

Ponadto w art. 43 ust.1 pkt 26 ustawy o VAT możemy znaleźć informację, że zwolnienie obejmuje również dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Szkolenie z zakresu kształcenia zawodowego

Aby zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 było możliwe, usługi szkoleniowe muszą zostać uznane za usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. Oznacza to, że powinny one pozostawać w bezpośrednim związku z wykonywanym zawodem, albo branżą działalności gospodarczej oraz dotyczyć tych umiejętności i kwalifikacji, jakie pozwalają rozpocząć pracę zarobkową w powiązanym z nimi zawodzie. Oprócz tego powinien być spełniony co najmniej jeden z wymienionych poniżej warunków:

  • Szkolenie odbywa się zgodnie z zasadami i w formie ustalonej przez odrębne przepisy

Jednym z przykładów szkolenia spełniającego ten warunek jest szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w którym mogą brać udział pracownicy albo pracodawcy. Taki kurs traktowany jest jako usługa kształcenia zawodowego, ponieważ znajomość przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy jest niezbędna do wykonywania obowiązków na każdym stanowisku. Jak wynika z przepisów zawartych w Kodeksie Pracy, szkolenie BHP jest obowiązkowe i zależnie od charakteru pracy musi odbywać się w określonych terminach.

  • Szkolenie prowadzi podmiot posiadający akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty

Przepisy ustawy o VAT nie zawierają informacji wskazującej na konkretną akredytację, jaka jest niezbędna do uzyskania zwolnienia z tego podatku. Zgodnie z regulacją warunkiem koniecznym jest uzyskanie akredytacji wydanej w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz objęcie akredytacją danych usług szkoleniowych.

  • Szkolenie w całości finansowane jest ze środków publicznych

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, warunek ten jest spełniony także wówczas gdy usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego są sfinansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych. Mogą to być np. fundusze pozyskane ze środków unijnych.

Analizując ten warunek skorzystania ze zwolnienia podatkowego należy ponadto wspomnieć, że finansowanie w tym przypadku dotyczy zarówno szkolącego, jak i nabywcy usług. W praktyce oznacza to, że zwolnienie przysługuje w sytuacji gdy szkolenie prowadzi podmiot otrzymujący środki publiczne na ten cel, jak i wtedy, gdy jego uczestnik możliwość udziału w nim finansuje ze środków publicznych. Dzieje się tak w przypadku, gdy nabywca usług szkoleniowych jest beneficjentem dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie projektu szkoleniowego.

Spełnienie jednego z trzech wymienionych wyżej warunków pozwala na skorzystanie ze zwolnienia usług od podatku VAT. Jeśli jednak żadna z przesłanek nie zostanie spełniona, obowiązuje stawka podstawowa w wysokości 23%.

 

szkol sl finansowo ksiegowych